Bærekraftig og robust landbruk

Ansvarlig innkjøp

Det er mange ulike varer og tjenester som skal til for å få fram alle våre produkter. Veien er ofte lang og det krever spesiell oppmerksomhet fra TINE for å avdekke og følge opp eventuelle brudd på etiske retningslinjer for miljø og samfunn.

TINE har om lag 500 ulike merkevarer som produseres i et svært stort antall. Den viktigste innsatsfaktoren er melk fra selskapets 10 500 eiere. I tillegg er vi avhengig av mange ulike råvarer og ingredienser som ofte er produsert utenfor Norge.

Interessenter etterspør mer informasjon om bærekraften i selskapets verdikjede. Eksterne interessenter blir stadig mer bevisste på at varer og tjenester må produseres på rettferdig, forsvarlig og lovlig vis. For å skape troverdighet rundt bærekraft i verdikjeden er det derfor viktig å kunne vise til et system som kan avdekke og følge opp eventuelle brudd på etiske retningslinjer for miljø og samfunn.

Ansvarlig og rettferdig

I framstillingen av en vare eller tjeneste skal det i ingen deler av verdikjeden skje på bekostning av vårt miljømessige eller sosiale ansvar. I jakten på fortjeneste, kan man ikke tillate seg å la produksjonen skade miljøet eller la mennesker gjøre jobben uten rettferdige og trygge arbeidsforhold.

Lang verdikjede

TINE kjøper inn mange ulike varer. Det er utfordringer knyttet til etisk handel ved innkjøp blant disse varene. Ved innkjøp av ulike innsatsfaktorer kan leveringskjeden være lang og uoversiktlig med mange mellomledd på veien til endelig mottaker.

I enkelte markeder er TINE en relativ liten aktør og opplever derfor en begrenset mulighet til å kunne påvirke handelen i positiv retning. Foreløpig er det ikke realistisk at import fra alle land skal kunne skje uten risiko for direkte eller indirekte medvirkning til brudd på internasjonale prinsipper. Det er likevel viktig at vi stiller krav til prinsipper for etisk handel ved alle typer innkjøp.

Ulik risiko

Utover innkjøp av melk fra TINE sine eiere, er det et betydelig innkjøp av maskiner og utstyr samt ulik emballasje. TINE kjøper også inn leieproduksjon av enkelte produkter som ikke produseres på TINE sine egne anlegg. Risiko for brudd på TINEs retningslinjer for etisk handel knyttet til nevnte varegrupper vurderes som liten.

TINEs innkjøp av ingredienser som bærmasser, vegetabilske oljer, sukker, kakao og kaffe har tradisjonelt medført en større risiko for brudd på internasjonale prinsipper om etisk handel. Nevnte ingredienser produseres blant annet i land som Kina, Indonesia, Elfenbenskysten, Ghana, Brasil og Tyrkia. Risikoen for brudd på TINEs etiske retningslinjer vurderes som høyest i de nevnte landene.

Videre vil det være risiko for brudd på prinsipper om etisk handel tilknyttet TINEs innkjøp av arbeidsklær og ulike profilartikler. Disse artiklene produseres hovedsakelig i Asia. Det er særlig stor oppmerksomhet knyttet til disse innkjøpene.

TINE er også en stor innkjøper av transporttjenester, hovedsakelig knyttet til vår inntransport av melk fra gårdene, transport av produkter mellom de ulike meierianleggene samt distribusjon av ferdigvarer ut til butikker etc. Brudd på etiske krav knyttet til denne transporten vurderes som liten. Imidlertid vurderer TINE risikoen for brudd på etiske krav som større innenfor inntransport av andre innsatsfaktorer der TINE ikke står som kontraktør av transporten, og varene blir levert fra produsenter utenfor Norge.

Stiller krav

Alle våre leverandører er en viktig del av TINEs verdikjede. De har stor påvirkning på våre produkter, og et godt, profesjonelt og tillitsfullt forhold er nødvendig. Det er derfor viktig at våre leverandører lever opp til de samme standardene som vi stiller til vår egen virksomhet. I dag stiller TINE krav til alle leverandører når vi inngår en avtale med dem, og de må fylle ut og bekrefte TINE sine krav til bærekraft som en del av innkjøpsprosessen.

TINEs retningslinjer for etisk handel dekker områdene arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon og er innarbeidet i selskapets vilkår for varekjøp. Videre setter vi krav til våre leverandører om at de har systemer for sporbarhet som ved avtale skal oppgis til TINE. TINE vil hovedsakelig påvirke selskapets leverandører til selv å ta ansvaret for etisk handel videre bakover i leverandørkjeden.

TINE har etablerte systemer og rutiner for en trygg og kvalitetsmessig god framstilling av våre produkter. Leverandører av innsatsfaktorer blir jevnlig kartlagt og fulgt opp med hensyn på å sikre «trygg mat». Etisk handel inngår tidvis i kartleggingen der det ut fra en risikovurdering vurderes som nødvendig.

¹ www.ecovadis.com

Forbedringer

En bedre og systematisk risikovurdering av leverandører med hensyn på etisk handel er en viktig del av forbedringsarbeidet som nå gjennomføres i TINE.

I 2018 startet arbeidet med å legge til rette for at TINE i framtiden skal kunne følge opp leverandørene på 21 ulike kriterier innenfor de fire områdene miljø, menneskerettigheter, etikk og bærekraftig innkjøp. Basert på denne innsikten vil leverandørene blir vurdert og gitt en anbefaling på eventuelle forbedringstiltak. Dette arbeide vil også sikre at TINE i framtiden vil kunne rapportere på GRI standarden for Bærekraft innenfor innkjøp. TINE har nylig inngått en avtale med EcoVadis¹. EcoVadis vil gjennomføre kvalitetssikringen og scoringen av den enkelte leverandør innenfor de omtalte områdene, og foreslå tiltak for forbedringer for den enkelte leverandøren.

TINE vil i 2019 også sikre en bedre oppfølging av sine leverandører av leieproduksjon og ingredienser. Ved hjelp av systemet Optiva vil vi få enda bedre kontroll på innkjøpte produkter med tilhørende dokumentasjon.

TINE har også i 2018 hatt fokus på utslipp knyttet til transport av varer fra våre leverandører, og i den forbindelse flyttet flere leveranser hjem til Norge for å redusere CO2 avtrykket i verdikjeden vår.

Datterselskaper

Fram til 2017 omfatter TINEs bærekraftrapport morselskapet (TINE SA). Fra 2018 er datterselskaper helt eller delvis inkludert i rapporten.

Arbeidet med å sikre en ansvarlig verdikjede inkluderer alle produkter produsert ved TINEs anlegg samt TINE-produkter produsert hos samarbeidspartnere. Datterselskapene Fjordland AS og OsteCompagnet AS er som tidligere bare delvis inkludert. Ca. 77 prosent av Fjordlands produkter og ca. 79 prosent av OsteCompagniets produkter (i verdi) er produsert på TINEs meierianlegg. Arbeidet med å sikre en bærekraftig verdikjede på disse produktene er dermed inkludert i denne rapporten.

TINEs utenlandske datterselskaper omfattes ikke av denne rapporten. Disse selskapene og anleggene er underlagt nasjonale og lokale myndighetskrav.