Bærekraftig og robust landbruk

Friske og fornøyde dyr

Vi er helt i verdenstoppen når det gjelder melkekvalitet her til lands. I TINE har vi 206 000 kyr og 32 000 geiter som jobber for oss, og det er i alles interesse at disse dyrene behandles godt.

TINEs 10 120 eiere med deres om lag 206 000 melkekyr og 32 000 geiter som produserer melka, er selve fundamentet for TINEs virksomhet. TINE og selskapets eiere har derfor både et ansvar for og en sterk interesse i at dyrene er robuste, friske og behandles godt.

Vi ser også at andre interessenter som forbruker, kunder og myndigheter mener at dyrevelferd er viktig når de blir spurt hva TINE bør ha spesiell oppmerksomheten på.

Melkekvalitet i verdenstoppen

Norge er i verdenstoppen på god melkekvalitet. God melkekvalitet er avhengig av mange ulike faktorer. Ute på gårdene må hygienen før, under og etter melking være god. Optimal vask, riktig melkingsteknikk, sammen med et godt fungerende melkeanlegg, er en forutsetning for å lykkes. Videre er det svært viktig med godt og riktig fôr samt en god dyrehelse og dyrevelferd.

Sammen med Sveits og Finland har Norge det lavest dokumentert celletallet i melk, et signal om høy kvalitet på melka fra friske dyr. Videre er Norge blant landene med lavest antibiotikaforbruk innen matproduksjonen på landdyr¹.

¹ European Medicine Agency, EU

² Veterinærinstituttet

³ Mycoplasma bovis

Friske dyr gir god dyrevelferd og lite bruk av antibiotika

Norge har en svært god storfe- og geitehelse med fravær av mange alvorlige smittsomme sykdommer som fortsatt finnes i andre europeiske land². Norge er også fri for en del smittsomme sykdommer som blant annet forårsaker ulike betennelser. Det er viktig at bakterien³ som forårsaker disse sykdommen ikke kommer inn i storfeholdet i Norge. Klarer vi det, vil vi også holde bruken av antibiotika nede og opprettholde god dyrehelse.

Sykdommen Bovine Digital Dermatitt fører til at mange dyr blir halte. Denne sykdommen er også kommet til Norge. Vi forsøker nå å begrense sykdommen så langt det lar seg gjøre ved smitteforebygging og styrt livdyrhandel.

Det er viktig for TINE å kunne dokumentere en frisk bestand av storfe og geit som er fri for alvorlige smittsomme sykdommer. Ku- og geitekontrollen, TINEs Mastittlaboratorium og Dyrehelseportalen har sentrale roller når det gjelder overvåking, kontroll og rapporteringen av smittsomme sykdommer i Norge.

Veksthormoner eller andre vekstfremmende behandlinger brukes ikke i norsk melkeproduksjon.

Glade dyr

Det er ikke nødvendigvis slik at friske dyr er det samme som glade dyr. Det er forhold i dyrehold som vi ikke kan se direkte ut fra helsen til dyra. I 2016 startet vi arbeidet med å utvikle en indikator for å dokumentere og bedre dyrevelferden. Dyrevelferdsindikatoren er et verktøy som vil gi den enkelte bonde viktig informasjon om hvordan dyrevelferden kan forbedres. Indikatoren er basert på produksjonsdata som er registrert i Kukontrollen og benytter Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) sin standard for vurdering av dyrevelferd. På sikt vil man kunne bruke indikatoren for å jobbe etter den nye ISO-standarden for «Animal welfare management» (ISO/TS 34700).

Dyrevelferdsindikatoren er nå ferdig utviklet og er til uttesting. TINE forventer at indikatoren blir tatt i bruk i løpet av 2019.

Redusert antibiotikabruk

Verdens helseorganisasjon (WHO) har besluttet at alle land skal ha sin nasjonale handlingsplan mot antibiotikaresistens, noe norske myndigheter utarbeidet i 2017. Her setter myndighetene et mål om at landbruksnæringen skal redusere sitt forbruk av antibiotika med 10 prosent innen 2020.

En samlet landbruksnæring jobber målrettet for å redusere og optimalisere bruken av antibiotika. I Norge har det vært en betydelig reduksjon i bruken av antibiotika. I perioden 1994 til 2017 er reduksjonen i området 60 til 70 prosent.

Det arbeides målrettet for å redusere bruken ytterligere. Et viktig tiltak er å revidere terapianbefalingene for bruk av antibakterielle midler hos storfe. TINE har her bidratt inn i arbeidet med et forslag til revidering som ble overlevert Statens legemiddelverk i mars 2018.

God oversikt over dyras helse

All melk som kommer på tankbiler inn til TINEs anlegg blir kontrollert for innhold av antibiotika. I 2018 var det 82 leveranser av ku- og geitemelk (88 leveranser i 2017) med spor av antibiotika av typen penicilliner. For å unngå eventuell overføring av antibiotika til produktene blir denne melka vraket.

Datterselskaper

Fram til 2017 omfatter TINEs bærekraftrapport morselskapet (TINE SA). Fra 2018 er datterselskaper helt eller delvis inkludert i rapporten.

Arbeidet med dyrevelferd inkluderer alle TINEs norske datterselskap da behov for melk til produksjon av deres ulike produkter dekkes av melk fra TINEs melkeprodusenter. TINEs utenlandske datterselskaper, der råvaren melk hentes fra andre enn TINEs egne melkeprodusenter, omfattes ikke av denne rapporten. Disse selskapene er underlagt nasjonale myndighetskrav.