Bærekraftig verdiskaping

Det vesentlige

Vesentlighetsanalysen er grunnlaget for TINEs arbeid med bærekraft. Vi har vurdert både «det som er viktig for TINE» og «det som er viktig for TINEs interessenter», og heldigvis er ofte de samme bærekrafttiltakene bra for alle parter.

TINEs mål er å skape størst mulig verdi av eiernes melkeproduksjon, nå og i framtiden. Vi tror at framtidens vinnere vil være dem som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet.

Vårt mål er derfor en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser. Det er dette vi i TINE kaller bærekraftig verdiskaping.

Den mest bærekraftige matprodusenten

Samfunnet rundt oss har ulike forventninger til TINE og hvilke ansvar vi har for å bidra til en bærekraftig utvikling. Kombinasjonen av disse forventningene, og det faktum at enkelte er strategisk viktige for TINE, gjør at vi konsentrerer vårt bærekraftsarbeid om å bruke våre ressurser optimalt og bærekraftig, å redusere matsvinnet og å gjøre Norge sunnere.

Bakgrunn

Fagområdet bærekraft utvikler seg hurtig, ikke bare for interessenter som kunder og myndigheter, men også for TINE selv.

I 2018 er det gjennomført en ny vesentlighetsanalyse i henhold til rapporteringsstandarden Global Reporting Initative (GRI). Her har vi sett nærmere på hvordan omgivelsene nå tilnærmer seg bærekraft, hvordan dette påvirker vår verdikjede og hvilke forventninger TINEs interessenter har til virksomheten.

Den nye vesentlighetsanalysen tar utgangspunkt i TINEs konsernstrategi med tilhørende strategi på bærekraft.

En ny analyse

For et mest mulig oppdatert og korrekt informasjonsgrunnlag ble det gjennomført ulike analyser for den nye vesentlighetsanalysen.

Verdikjedeanalyse. For å identifisere mulige bærekraftsaspekter, risiko og muligheter så vi nærmere på TINEs miljø- og samfunnspåvirkning gjennom verdikjeden. Innsikten ble basert på vår fagkunnskap og bransjeinnsikt.

Marked- og konkurrentanalyse. Vurdering av norsk og internasjonal markedsutvikling inklusive konkurrenter, teknologi og trender. Innsikt ble basert på bransjeinnsikt, nettverk samt ekstern rapportering.

Interessenter. Desktopanalyse av hvilke forventninger TINEs ulike interessenter som kunder, eiere, myndigheter og ansatte har til selskapet.

Intervjuer. Det ble gjennomført en rekke intervjuer med ulike fagpersoner i TINE.

For å avgjøre hvilke aspekter som er vesentlige for TINE, blir det enkelte aspektet vurdert langs to dimensjoner; «Viktig for TINE» og «Viktig for TINEs interessenter».

Dimensjonen «Viktighet for TINE» er i hvilken grad aspektet er vesentlig for TINEs evne til å møte selskapets forretningsmessige mål og å bevare TINEs mulighet til å operere, både operasjonelt og sosialt.

Dimensjonen «Viktig for TINEs interessenter» er i hvilken grad aspektet påvirker interessentene økonomisk, sosialt og miljømessig. Videre om i hvilken grad interessentene har mulighet til å påvirke TINEs aktiviteter, produkter, tjenester, resultater eller relasjoner knyttet til aspektet.

¹ Nivå 1 – med GRI verifikasjon
² Nivå 2 – uten GRI verifikasjon

Det mest vesentlige

Den forrige vesentlighetsanalysen ble utarbeidet i 2015. Vår analyse viser nå at vesentlige aspekter¹ kan reduseres fra opprinnelig 17 til 15 aspekter, samtidig fjernes de 11 «mindre» vesentlige aspekter² som var en del av den tidligere vesentlighetsanalysen. Dette gjør rapporteringen tydeligere og fjerner usikkerheten om hvilke temaer som er vesentlige. Samtidig får vi en forenkling og gjør GRI-rapporteringen lettere tilgjengelig for leserne.

Vi har også valgt å knytte aspektene til fem hovedkategorier. Bærekraftig og robust landbruk, effektiv meieridrift og transport, engasjerte medarbeidere, fornøyde forbrukere og sirkulære løsninger. Disse kategoriene faller godt sammen med TINEs konsernstrategi, og vesentlighetsanalysen kan nå bedre fungere som en enhetlig rettesnor mellom TINEs eksterne rapportering og interne arbeid.

Klimarisiko

Klimarisiko er kommet inn som et nytt og vesentlig aspekt. Etter to år preget av både uvanlig store nedbørsmengder og ekstrem tørke har klimarisiko for alvor kommet på kartet. Forbruker, kunder og myndigheter stiller i stadig større grad spørsmålstegn ved samfunnets evne til å møte klimaendringene. TINE lever av å foredle melk til ulike meieriprodukter. Store endringer i naturen og klimaet vil ramme oss hardt. Vi har dermed en sterk egeninteresse i å bidra til en bærekraftig bruk av jordas ressurser og begrense klimaendringene.

Bærekraftig verdikjede

Interessenter etterspør mer informasjon om bærekraften i selskapets verdikjede. Eksterne interessenter blir stadig mer bevisste på bærekraft og miljøspørsmål. Det er nå større oppmerksomhet rundt selskapets verdikjede og produktenes opphav. Forbruker, kunde og ulike interesseorganisasjoner krever høyere nivå av sporbarhet og ansvarlighet for innsatsfaktorene.

TINE ønsker en mer åpen rapportering for å synliggjøre arbeidet som gjøres for å skape bedre bærekraft i framstillingen av råvarene som kan ha negative konsekvenser for miljø eller samfunn.

Ansvarlig leverandørkjedestyring

For å skape troverdighet rundt bærekraft i verdikjeden er det også viktig å kunne vise til et system som kan avdekke og følge opp eventuelle brudd på etiske retningslinjer for miljø og samfunn. Foreløpig er det ikke realistisk at import fra alle land skal kunne skje uten risiko for direkte eller indirekte medvirkning til brudd på internasjonale prinsipper. Gjennom et målrettet arbeid med etisk handel vil TINE imidlertid kunne redusere denne risikoen.

Mangfold og likestilling

Norske arbeidstakere og myndigheter har høye forventninger til norske selskaper. Mangfold og likestilling er noe som opptar både interne og eksterne interessenter. TINE ønsker derfor i større grad å vise fram det arbeidet som gjøres på området. Samtidig skal man være ærlig på at organisasjonen har potensial for å styrke arbeidet og synliggjøre ambisjoner.

Sirkulære løsninger

Stort fokus på sirkulære løsninger for plast, emballasje og ressurser. Sirkulær økonomi er et tema som får mye oppmerksomhet, der både forbrukere og myndigheter i økende grad ser etter løsninger for å redusere avfall, bruk av emballasje og øke utnyttelsen av ressurser. TINE skal tilstrebe at vår virksomhet inngår som en del av et naturlig kretsløp med bærekraftig ressursutnyttelse av innsatsfaktorer, deriblant energi og råstoff.