Bærekraftig verdiskaping

En naturlig del av TINE

TINE har som ambisjon å være best på bærekraft innen den norske matbransjen. Vi er opptatt av det vi kaller bærekraftig verdiskaping. Det går an å ha flere tanker i hodet samtidig. Det går an å kombinere økologi og økonomi.

Klimaavtalen som ble signert i Paris mot slutten av 2015, er historisk. Avtalen ble inngått for å redusere verdens samlede utslipp av klimagasser. I avtalen er det definert at jordas temperatur ikke skal stige mer enn to grader før utgangen av dette århundre. Samtidig skal man strekke seg til det ytterste for at den ikke skal stige mer enn en og en halv grad.

Vi i TINE tror at menneskene er opptatt av sin framtid, og hvordan man kan skape et mer bærekraftig samfunn. Forbruker og kunder stiller stadig større krav til at varer og tjenester skal være produsert på forsvarlig måte. Slike krav og ønsker er sterke trender som også skaper forretningsmuligheter for TINE.

Klimarisiko

Etter to år preget av både uvanlig store nedbørsmengder og ekstrem tørke har klimarisiko for alvor kommet på kartet. Forbruker, kunder og myndigheter stiller i stadig større grad spørsmålstegn ved samfunnets evne til å møte klimaendringene. TINE lever av å foredle melk til ulike meieriprodukter. og store endringer i naturen og klimaet vil ramme oss hardt. Vi har dermed en sterk egeninteresse i å bidra til en bærekraftig bruk av jordas ressurser og begrense klimaendringene.

Bærekraftig verdiskaping

TINEs mål er å skape størst mulig verdi av eiernes melkeproduksjon, nå og i framtiden. Vi tror at framtidens vinnere vil være dem som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet. Vårt mål er derfor en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser. Det er dette vi i TINE kaller bærekraftig verdiskaping.

Den mest bærekraftige matprodusenten

Samfunnet rundt oss har ulike forventninger til TINE og hvilke ansvar vi har for å bidra til en bærekraftig utvikling. Ut ifra disse forventningene konsentrerer vi arbeidet om følgende tre områder.


Bærekraftig bruk av våre ressurser

Som ett av Norges største selskaper bruker TINE betydelig med ressurser i sin virksomhet, noe som påvirker våre omgivelser. Miljøet blir belastet av vår transport, og produksjonen av melk og meieriprodukter krever energi.

TINE skal være best på bærekraft i norsk matbransje. Vi reduserer klimagassutslippet og lokal miljøpåvirkning ved å velge fornybare energikilder i både produksjon og transport, og ved å ta i bruk ny og optimal teknologi. Vi utnytter våre ressurser av vann, energi og drivstoff optimalt og tar i bruk riktig mengde. TINEs emballasje tar hensyn til klima og miljø, og bidrar til å redusere TINEs klimaavtrykk.

En vesentlig del av klimagassutslippet knyttet til framstilling av meieriprodukter er knyttet opp til det som skjer på melkegårdene. TINE har sterke merkevarer og melkebondens arbeid er en viktig del av merkevarebyggingen i TINE. Vi arbeider derfor også for at landbruket når målsettinger om å redusere utslipp av klimagasser fra melkeproduksjonen på gården.


Reduserer matsvinnet

Kasting av fullverdig mat er et stort problem i vår del av verden. Det er både en miljømessig og etisk betenkelig at om lag 20 prosent av maten vi kjøper blir kastet. Vi skal gjennom god ressursutnyttelse utnytte egne råvarer optimalt. Vår emballasje skal ta vare på produktet gjennom hele verdikjeden slik at kvaliteten bevares og matavfall begrenses.


Vi gjør Norge sunnere

Overvekt og fedme er et betydelig problem i vårt samfunn. Generelt spiser vi for mye mettet fett, sukker og salt. I tillegg er vi for lite i fysisk aktivitet i løpet dagen. De menneskelige og samfunnsmessige belastningene knyttet til overvekt er sterkt økende. Som stor næringsmiddelprodusent tar TINE dette på alvor og vil bidra til et sunt, variert og balansert kosthold i den norske befolkningen.

Et godt miljøår

Etter svært gode miljøresultater i 2016, ble 2017 et mellomår med bare mindre endringer i klimagassutslippet. 2018 ble et godt miljøår og klimagassutslippet ble redusert betydelig. TINE har som mål at innen 2025 skal det kun brukes fornybar energi og drivstoff i produksjon og transport. Vi er på god vei, og storsatsingen på blant annet #Kukraft er vesentlig.

En naturlig del

Bærekraft skal være en naturlig del av TINE og godt integrert i driften, enten det er nye og sunne produkter eller tiltak for å ta ned klimagassutslipp i hele verdikjeden.

I denne bærekraftrapporten kan du lese nærmere om hvordan TINE hver dag jobber for å gjøre samfunnet vårt litt mer bærekraftig, og hvilke resultater vi oppnår.