Engasjerte medarbeidere

En trygg arbeidsplass

Produksjon av melk og melkeprodukter i verdensklasse krever friske medarbeidere og sunne arbeidsmiljøer. Vi må legge til rette for at medarbeiderne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at ingen blir skadet eller syke som følge av arbeidet.

Friske medarbeidere og stabil arbeidskraft i et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for at TINE skal oppnå effektiv drift og kvalitet i alle ledd. Arbeidet skal tilrettelegges slik at medarbeiderne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at ingen blir skadet eller syke som følge av arbeidet. TINE arbeider kontinuerlig for å redusere antall personskader, oppnå et lavt sykefravær og skape et godt arbeidsmiljø.

TINEs policy for helse, sikkerhet og arbeidsmiljø

  • Vi mener at alle ulykker kan forebygges. Derfor er vårt mål null personskader på både ansatte, kontraktører og tredjepart.
  • Vi er alle ansvarlige for egen og andres sikkerhet, og påpeker farlige forhold når vi ser dem.
  • Vi følger de til enhver tid gjeldende instrukser for virksomheten for å forebygge arbeidsulykker og materielle skader.
  • Vårt arbeidsmiljø skal kjennetegnes ved trivsel, inkludering, tillit og engasjement.

Reduksjon i sykefravær

TINE SA hadde en nedgang i sykefraværet i 2018 og oppnådde til slutt 5,8 prosent sykefravær. Sammenlignet med året før var dette en nedgang på 0,1 prosentpoeng. Selv om dette er en positiv utvikling, nådde ikke TINE SA sitt mål om et sykefravær på 5,6 prosent. TINE Gruppa fikk samlet et sykefravær på 5,4 prosent. TINE fortsetter det systematiske arbeidet for å bedre resultatet ytterligere og å nå målet. Her blir det blant annet viktig å styrke lederopplæring og ha et tett og godt samarbeid med Bedriftshelsetjenesten (BHT) og NAV. Videre vil vi i 2019 sette inn ekstra tiltak overfor enheter med høyt sykefravær.

¹ Definisjon H-verdi: Antall fraværsskader per million arbeidede timer.

Antall fraværsskader øker

TINEs overordnende mål for 2018 var null arbeidsulykker med fravær. I 2018 hadde TINE SA 55 hendelser med fravær, og fikk ut fra dette en H-verdi¹ på 7,2. Dette er en økning fra 2017 da virksomheten hadde 54 slike hendelser. I 2018 var det vært to alvorlige personskader, en klem- og en fallskade. Begge ansatte er nå tilbake i arbeid.

TINE har ansvaret for sikkerheten til innleid arbeidskraft som utfører arbeid på en TINE lokasjon. Eventuelle skader blir registrert og fulgt opp, men går ikke inn i beregningen av selskapets H-verdi.

TINE Gruppa har 166 personskader uten fravær, noe som er tre færre enn i 2017.

En økning i antall skader er ikke tilfredsstillende. TINE skal i 2019 styrke den generelle opplæringen innen helse og sikkerhet ved å etablere et obligatorisk e-læringskurs for alle forretningsområder. Det skal også utarbeides en holdningskampanje for å redusere «skulle bare»-hendelser da disse står for 50 prosent av alle personskader.

For TINE Gruppa ble det i 2018 registrert 70 hendelser med fravær (H-verdi: 7,2).

Registrering av HMS-saker er stabilt

Registrering og behandling av både uønskede- og tilløp til uønskede hendelser er viktige virkemidler for å redusere arbeidsulykker. God oversikt over slike hendelser, gir bedre mulighet til å sette inn godt og målrettet forbedringsarbeid.

I 2018 ble det totalt registrert 8071slike saker i TINE SA, noe som er noen flere enn vår målsetting på 8000 registreringer.

Rapportering på selskapsnivå

TINE rapporterer på tre hovedområder når det gjelder HMS: sykefravær, antall skader med og uten fravær og registrerte uønskede hendelser. Sykefravær rapporteres ikke fordelt på kjønn. TINE har heller ingen tradisjon for å splitte sykefraværet på yrkesrelatert fravær eller ikke.

TINE fanger heller ikke opp hvor lenge en skadet person blir borte fra jobb. Dette medfører at man ikke har noen tall (F-verdi) på tapt arbeidstid i forbindelse med slike skader.

TINE vil i 2019 vurdere om man skal implementere er nytt HR-verktøy. Da kan muligheten for å rapportere på disse områdene bli aktuelle.