Engasjerte medarbeidere

Etikk og mangfold for rettferdighet

De etiske retningslinjene det opereres etter skal vise hva TINE forventer av medarbeiderne når det gjelder respekt, integritet og lojalitet. Målet er å oppnå likhet og rettferdighet på tvers av geografi, alder, kjønn og livssyn.

For at TINE skal kunne være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke, er TINE avhengig av at medarbeidere, eiere, kunder, forbrukere og andre har tillit til oss. Tillit er avgjørende for at TINE skal kunne nå sin visjon og sine forretningsmessige mål.

TINE har mange roller og opptrer til enhver tid som blant annet arbeidsgiver, kunde, leverandør, samarbeidspartner og eier. I alle disse rollene er det viktig med etisk opptreden, både forretningsmessig og personlig.

Etiske retningslinjer

Alle TINEs medarbeidere er gjennom ulike roller representanter for virksomheten. Det er de beslutningene og handlingene vi gjør hver dag som bygger TINEs omdømme og sikrer tilliten til selskapet. TINE har derfor utarbeidet etiske retningslinjer som tydeliggjør de holdningene og den atferden TINE forventer av sine medarbeidere med hensyn til respekt, integritet og lojalitet. Retningslinjene skaper en felles plattform for refleksjon og bevisstgjøring av etiske spørsmål og hjelper medarbeiderne til å ta riktige valg. I tillegg trener vi i TINE aktivt og jevnlig med etiske spørsmål og dilemmaer.

Mattrygghet
Alle produkter i TINE skal være anskaffet, produsert og håndtert i henhold til vedtatte kvalitetsstandarder i konsernet.

Etisk handel
Vi skal etterleve aksepterte prinsipper for etisk handel og stiller krav om at våre leverandører gjør det samme.

Ytre miljø
Vi skal gjennom vårt arbeid ha kontinuerlig fokus på ytre miljø og påvirkning på naturen.

Korrupsjon
Vi skal aldri tilby, gi, kreve eller motta noen form for gave eller annen fordel som kan påvirke utøvelsen av egen eller andres stilling eller verv.

Arrangementer
TINEs arrangementer skal alltid være faglig eller forretningsmessig forankret. Sosialt program på arrangementer skal være av moderat verdi og ha begrenset omfang og hyppighet.

Kommunikasjon
Vår kommunikasjon skal være preget av åpenhet, ærlighet og troverdighet.

Uavhengighet
Vi skal informere vår nærmeste overordnede dersom det kan stilles spørsmål ved personlig uavhengighet (habilitet) når vi opptrer på vegne av TINE.

Konfidensialitet
Vi skal aldri snakke med utenforstående om forhold i eller om TINE eller våre kunder, leverandører eller samarbeidspartnere med mindre opplysningene allerede er offentlig kjent.

For å sikre etterlevelse og kontinuerlig forbedring har man i TINE etablert forskjellige tiltak. Tiltakene består av ulike aktiviteter knyttet til blant annet retningslinjer, virksomhetsplanlegging, prosessbeskrivelser og opplæring.

Gi bedre innsikt

I januar 2018 iverksatte TINE prosjektet «Gode valg» der prosjektet skal bidra til god innsikt i TINEs etiske retningslinjer gjennom ulike kommunikasjons- og opplæringstiltak. Hensikten med «Gode valg» har vært å skape forståelse for viktigheten av at vi tar gode etiske valg, gi økt kunnskap som hjelper oss å kjenne igjen arbeidssituasjoner og dilemmaer der den «etiske ryggmargsrefleksen» skal slå inn.

Eksempler på gjennomførte tiltak er (1) spørreundersøkelse for å kartlegge etiske utfordringer, kultur for å melde fra, samt medarbeidernes kjennskap til de etiske retningslinjene, (2) jevnlige kommunikasjons- og opplæringsaktiviteter (e-læring). (3) «Hjelp og svar». Medarbeidere kan gjennom intranettet få svar på etiske spørsmål (anonyme henvendelser).

Ved utgangen av 2018 hadde 78 prosent av de ansatte gjennomført dilemmatrening i etiske retningslinjer. Formålet med tiltaket er å støtte organisasjonen i å etterleve og sikre styring og enhetlig opptreden på områder der dette er ønskelig for TINE.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i TINE skal kjennetegnes ved trivsel, inkludering, tillit og engasjement. Vi aksepterer ingen form for upassende oppførsel, mobbing, trakassering eller diskriminering.

Alle ansatte og kontraktører skal bidra til å forbedre HMS-resultatene i TINE ved å etterleve regler og instrukser, rapportere farlige forhold og nesten-uhell, bidra til forbedringsarbeid samt å stoppe farlig/usikker handling utført av egne ansatte eller kontraktører.

I januar 2017 ble TINE av Dagens Næringsliv gjort oppmerksom på forhold rundt en av TINEs leverandørrelasjoner i perioden 2011 til 2015 som kan være i strid med norsk lov. Dette medførte at selskapet tok kontakt med Økokrim.

DNs dokumentasjon medførte også at TINE straks iverksatte interne undersøkelser. TINE overlot foreløpige funn og dokumentasjon fra undersøkelsen til Økokrim slik at de kunne foreta en vurdering av om det hadde skjedd ulovlige forhold.

I 2018 ble det tatt ut tiltale om grov korrupsjon mot en tidligere innkjøpsdirektør i TINE og en Tetra Pak-sjef. Begge de tiltalte erkjente deler av tiltalen fra Økokrim og rettssaken ble dermed en tilståelsessak.

Varsling

TINE har etablert retningslinjer for varsling og utpekt internt varslingsombud. Vesentlige punkter som inngår i varslingsreglene er diskriminering, korrupsjon, forretningsmoral, samt plikt og rett til å si fra om lovovertredelser og brudd på TINEs etiske retningslinjer. Nytt av året er at også varsling om kvalitet og trygg mat er inkludert i ordningen. Den enkelte medarbeider skal føle trygghet og rom for å si fra dersom en opplever uregelmessigheter.

TINE har ikke registrert noen varslingssaker om diskriminering i løpet av 2018 gjennom sin varslingskanal. Eventuelle saker vil bli fulgt opp av selskapet HR-avdeling med relevante støttefunksjoner.

TINE har heller ikke registrert noen varslinger av korrupsjon gjennom sin varslingskanal eller til selskapets juridiske avdeling.

Likestilling og mangfold

TINE er en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. I TINEs etiske retningslinjer er det nedfelt at det ikke aksepteres noen form for trakassering eller diskriminering. Likestilling i TINE handler om mangfold ved at representasjon av begge kjønn, forskjellige kulturelle grupper, forskjellige aldersgrupper og funksjonshemmede bidrar til innovasjon og positive resultater. Det er derfor ikke anledning for en bedrift å kategorisere eller måle egne ansatte etter noen av disse kriteriene. Til sammen bidrar alle til å skape et kulturelt mangfold TINE er stolt av. I løpet av første halvår skal TINE utarbeide en plan for videre arbeid med mangfold. Hensikten med dette arbeidet er å få en bedre oversikt over de ulike mangfoldsgruppene, for å kunne iverksette relevante tiltak som bidrar til å opprettholde og eventuelt øke mangfoldet.

Av TINE Gruppas ansatte var kvinneandelen 36 prosent i 2018. Ved utgangen av året var kvinneandelen i konsernledelsen 36 prosent. Andelen kvinner i TINEs konsernstyre, inkludert ansattrepresentanter, var også 36 prosent.

Av antall timer arbeidet i TINE SA i 2018, ble ca. 8 prosent utført av vikarer eller ansatte med tidsbegrensede kontrakter, og 1,5 prosent ble utført av lærlinger.

Økonomisk støtte, bøter og sanksjoner

TINE er medlem av Norsk Landbrukssamvirke. Gjennom sitt medlemskap har TINE i 2018 støtte organisasjonen «Nei til EU» med kr 982 960,-

I 2018 har TINE ikke mottatt bøter eller sanksjoner for brudd på konkurranserett. Selskapet har heller ikke mottatt noen signifikante bøter eller monetære sanksjoner for brudd på lover og retningslinjer.