Fornøyde forbrukere

For bedre kosthold og ernæring

TINE er en del av nordmenns hverdag, enten vi er på frokostbordet, i matpakka, til fredagstacoen, eller i bagen på vei til trening. Dette gir oss et stort ansvar, men også en stor mulighet til å bidra positivt til den norske folkehelsa.

TINE har produkter til de fleste anledninger, både til hverdags og til fest. Dette pålegger oss et stort ansvar, men også en stor mulighet til å bidra positivt til den norske folkehelsa.

Feil kosthold er den viktigste årsaken til for tidlig død i Norge. Et variert og sunt kosthold vil dekke behovet for viktige næringsstoffer. Dette, sammen med daglig fysisk aktivitet, legger et godt grunnlag for en god helse.

Melk og meieriprodukter er en kilde til mange viktige næringsstoffer i det norske kostholdet, slik som protein av høy kvalitet, kalsium, jod og flere B-vitaminer, men melk og meieriprodukter bidrar også med mye mettet fett.

Våre omgivelser som kunder, forbrukere og myndigheter forventer at TINE som en stor næringsmiddelaktør, bidrar til at den norske befolkningen har et sunt, variert og balansert kosthold.

¹ Ut fra grossist

² Sammenlignet med 2015-tall

Mindre tilsatt sukker

Brus, saft og godteri er de største kildene til tilsatt sukker i kosten i alle aldersgrupper. De tilfører mye sukker og energi, men lite vitaminer og mineraler. Forbruket av sukker er redusert med 25 prosent¹ de siste ti årene, men over halvparten av barn og unge, og om lag en av fem voksne, har fortsatt et inntak av tilsatt sukker som er høyere enn anbefalt.

TINE har over mange år gradvis redusert mengden sukker i flere av sine produkter. I tillegg har vi de senere årene lansert flere nye produkter uten tilsatt sukker. Resultatet er at TINE nå gjennom sine produkter «leverer» langt mindre sukker til forbrukerne. Vi er da også på god vei til å nå målet for 2018²om å redusere innholdet av tilsatt sukker med 800 tonn.

Vi spiser for mye mettet fett, sukker og salt, samt for lite fiber i forhold til helsemyndighetenes anbefalinger. Nøkkelhullet skal bidra til at vi forbrukere lettere skal kunne velge produkter som passer inn i et sunt hverdagskosthold. For å få Nøkkelhullet må matvarer oppfylle en rekke kriterier for innhold av fett, sukker, salt og fiber.

Ved utgangen av 2018 hadde TINE 14 nøkkelhullsmerkede produkter i handelen. Siden i fjor har vi lansert Norvegia Lettost i staver, merket med «Nøkkelhull».

TINE har besluttet at alle produkter som oppfyller vilkårene for Nøkkelhull skal merkes, og i all utvikling blir nye produkter vurdert opp mot disse. Dette som et ledd i at vi ønsker å gjøre det enklere for forbruker å ta sunne og informerte matvarevalg.

For mye mettet fett

Meieriprodukter er den største kilden til mettet fett i det norske kostholdet. Nordmenn får i seg nær 40 prosent mer mettet fett enn hva som er anbefalt, og helsemyndighetene er bekymret for utviklingen. TINE tar dette på alvor og ser det som sitt ansvar å bidra til å redusere inntaket av mettet fett.

TINE har sluttet seg til intensjonsavtalen om tilrettelegging av sunnere kosthold mellom næringslivsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter og handelen (matbransjen), og Helse- og omsorgsdepartementet. Intensjonsavtalen setter konkrete mål for reduksjon av tilsatt sukker, salt og mettet fett. Endringene sees i forhold til 2015-nivå.

TINE skal ta sin forholdsmessige andel av reduksjonen som er fastsatt i intensjonsavtalen. TINE hadde inntil 2018 følgende mål:

Innen 2018 skal TINE reduserer forbruket (ift. 2015-nivå):

  • Mettet fett med 2050 tonn
  • Tilsatt sukker med 700 tonn
  • Salt med 80 tonn

Ved utgangen av 2018 har TINE redusert mettet fett med 364 tonn, tilsatt sukker med 886 tonn og salt med 12 tonn.

TINE har lyktes godt med å redusere forbruket av tilsatt sukker. Det gode resultatet er en kombinasjon av økt salg og lansering av nye produkter uten tilsatt sukker. Videre har vi gjennom årene redusert tilsatt sukker i mange av våre eksiterende produkter. TINE fortsetter arbeidet med å redusere tilsatt sukker i sine produkter, og har et langsiktig mål om å redusere med 1500 tonn (ift. 2015).

Vi har også redusert forbruket av salt, men ikke i det omfanget som vi ønsket. Vi har lyktes med å redusere innholdet av salt i både smør og ost, men økningen i salget av faste hvite oster trekker i motsatt retning. Vi intensiverer arbeidet med å finne nye muligheter for en ytterligere reduksjon. TINE har satt seg som mål å redusere forbruket av salt med 175 tonn innen 2021 (ift. 2015).

Utfordrende på fett
Vi har ikke lykkes med å redusere forbruket av mettet fett i den utstrekning som intensjonsavtalen setter. Det er spesielle utfordringer knyttet til å redusere mettet fett i meieriprodukter. I motsetning til salt og sukker som vanligvis tilsettes råvaren i produksjonsprosessen, er fettet en naturlig del av råvaren melk. Arbeidet med å redusere mettet fett krever derfor lang tid og er særlig utfordrende. Det kreves endringer både i avl og fôring av kyrne, i tillegg til forskning og utvikling av nye teknologiske løsninger og økt kunnskap om helseeffekter av mettet fett.

Myndighetene er innforstått med at målet på mettet fett for 2018 var urealistisk høyt, og at det krever mer tid for å redusere forbruket av mettet fett. Man har derfor blitt enige om å sette nye mål for 2021, slik at aktørene har mer tid til å løse denne utfordringen. Endelig mål bestemmes i løpet av første halvår 2019.

Utfordring

Det er spesielle utfordringer knyttet til å redusere mettet fett i meieriprodukter. I motsetning til salt og sukker som vanligvis tilsettes råvaren i produksjonsprosessen, er fettet en naturlig del av råvaren melk. Arbeidet med å redusere mettet fett krever derfor lang tid og er særlig utfordrende. Det kreves endringer både i avl og fôring av kyrne, i tillegg til forskning og utvikling av nye teknologiske løsninger og økt kunnskap om helseeffekter av mettet fett.

Målet til enhver kommersiell virksomhet er å skape best mulig økonomisk resultat for sine eiere. For TINE betyr dette blant annet at vi må utnytte melka optimalt. For å møte forventningene om å redusere mettet fett, vil vi kunne stå overfor en situasjon der TINE har et overskudd av fett. Utfordringen blir da å kunne avsette dette på en måte som ikke utfordrer målet om en absolutt reduksjon av mettet fett i det norske kostholdet.

Det var i 1993 Norges Friidrettsforbund kom til TINE med ønske om å arrangere en friidrettstafett på skoler. Her skulle det motiveres til økt fysisk aktivitet og bevissthet rundt kosthold hos ungdom. Om lag 11 000 elever stilte til start det året, og arrangementet ble umiddelbart en suksess.

I 2018 stilte 110 210 elever over hele Norge til start for å løpe TINEstafetten. Dette er nå verdens største stafett, og siden starten har over 1,7 millioner elever deltatt.

For TINE er stafetten en viktig arena der vi setter fokuset på fysisk aktivitet og et variert kosthold samt å bidra til mer aktivitet i hverdagen for barn og ungdom. Vi ønsker at TINEstafetten skal bidra til samhold og fellesskap med et felles mål.

TINE Fotballskole over hele landet
I 2018 deltok nærmere 70 000 barn på fotballskoler over hele landet. Siden oppstarten i 1997 har nesten 1,2 millioner barn vært med. Vi setter søkelyset på god fotballaktivitet i en trygg og god sosial ramme. Viktig er det også å gi barna kunnskap om nødvendigheten av et sunt og variert kosthold i en aktiv hverdag.

Helt siden starten har det vært viktig å appellere til både jentedeltakere og jentetrenere. Man har satt seg et mål om en jenteandel på 40 prosent. Flere av de lokale fotballskolene har i minst 40 prosent jenteandel, men for TINE Fotballskole som helhet står det noe igjen.

³ Sammenlignet med 2015-tall

Mange tiltak

Vi er aktivt med å redusere innholdet av fett i produktene. Vi tilbyr alternativer og «lettere» varianter og påvirker forbruker til å ta sunnere valg. I løpet av 2018 har vi redusert innholdet av fett i TINEs lettmelk 0,7 prosent, TINE Gudbrandsdalsost og Fløtemysost, og vi har lansert Tinemelk med smak uten tilsatt sukker. Tidlig i 2019 følger vi opp med å redusere innholdet av fett i TINEs lettmelk 1,2 prosent.

TINE vurderer også å endre fôret til kyrne ved at tilsetningen av mettet fett erstattes med umettet fett fra for eksempel raps. Resultater er at melkefettet får en høyere andel umettet fett, noe som vil være et svært viktig bidrag til å redusere mettet fett i meieriproduktene.

Det er imidlertid utfordrende å nå vårt ambisiøse mål om å redusere mettet fett med 2050 tonn innen 2018 mål³. Ved utgangen av 2018 har vi redusert forbruket av mettet fett med 364 tonn. Det er spesielle utfordringer knyttet til å redusere mettet fett i meieriprodukter. I motsetning til salt og sukker som vanligvis tilsettes råvaren i produksjonsprosessen, er fettet en naturlig del av råvaren melk. Arbeidet med å redusere mettet fett krever derfor lang tid og er særlig utfordrende.

TINE vil nå sette seg nytt mål for 2021, noen som vil bli endelig fastsatt i løpet av første halvår 2019.

Verdens beste land å bli gammel i

En undersøkelse TINE gjorde høsten 2018 viser at 52 prosent av de pårørende er bekymret for om eldre får i seg riktig mat og drikke. Videre har halvparten av nordmenn et dårlig inntrykk av maten eldre får på institusjon. De er bekymret for om maten er riktig ernæringsmessig sammensatt, men også for mangel på matglede og hygge rundt måltidene.

TINE har satt seg høye mål om å bidra til at Norge blir verdens beste land å bli gammel i. Vi klarer det ikke alene, så godt samarbeid på tvers av fagområder og etater er viktig. Her blir det blant annet viktig å gjøre god, smakfull og ernæringsrik mat mer tilgjengelig for den eldre forbrukeren. I 2018 lanserte TINE E+ i Apotek 1 og arrangert flere inspirasjonskurs for kokker på ulike helseinstitusjoner.

Hva er et godt kosthold?

Dagens kostholdsdebatt oppleves polarisert og fragmentert, og «alle» har en formening om ernæring. Gjennom TINEs talsperson deltar vi aktivt i samfunnsdebatten ved å sette betydning av melk i et sunt kosthold på dagsorden. Vi har fokus på å fremme et sunt og balansert kosthold basert på vitenskapelig dokumentert ernæringskunnskap. I 2017 startet vi opp «ernæringspodden» som i løpet av 2018 etablerte seg på topplistene over podkaster.

Rett til informasjon

TINE ønsker å legge til rette for at forbruker kan ta sunne og informerte matvarevalg. I dag er det vanskelig å gi forbruker god informasjon om produktenes ernæringsmessige betydning. TINE må her rette seg etter EUs «merkeforordning». I hovedsak er TINE for et strengt regelverk som beskytter forbruker mot villedende markedsføring og overdrivelse av helseeffekt. Dagens regelverk gjør det imidlertid vanskelig å gi forbruker den informasjonen vi mener de har krav på.

Datterselskaper

Frem til 2017 omfatter TINEs bærekraftrapport morselskapet (TINE SA). Fra 2018 er datterselskaper helt eller delvis inkludert i rapporten.

Arbeidet med ernæring og folkehelse inkluderer alle TINEs merkevarer og produkter produsert ved TINEs anlegg i Norge. Datterselskapene Fjordland AS og OsteCompagniet AS er som tidligere bare delvis inkludert. Ca. 77 prosent av Fjordlands produkter og ca. 79 prosent av OsteCompagniets produkter er produsert på TINEs meierianlegg. Arbeidet med ernæring og folkehelse på disse produktene er dermed inkludert i denne rapporten.

TINEs utenlandske datterselskaper omfattes ikke av denne rapporten. Disse selskapene er underlagt nasjonale myndighetskrav.