Fornøyde forbrukere

Mat vi kan stole på

Trygg mat handler vel så mye om det du ikke får i deg, som det du får i deg. Uønskede mikroorganismer, kjemikalier og fremmedlegemer vil du ikke ha. God hygiene, dyrehelse, dyrevelferd og fornuftig fôring er vår metode.

Langsiktig og målbevisst arbeid for å sikre god dyrehelse og god hygiene i hele verdikjeden gjør norske meieriprodukter til noe av det tryggeste man kan spise.

TINE tar forbrukeren på alvor. Vi jobber hver dag for å etterleve kravene som stilles i regelverk og mattrygghetsstandarder. Til det kreves kunnskap og en god mattrygghetskultur. Forbrukeren skal være trygge på at TINEs produkter også er trygge.

Det må være trygt

Det er helt grunnleggende for TINE at produktene er helsemessig trygge å spise. Våre forbrukere, kunder, myndigheter og eiere må ha full tillit til TINE som næringsmiddelprodusent for at vi skal kunne levere økonomisk og bærekraftig verdiskaping over tid.

¹ Kilde: forskningsradet.no

Trygg mat handler om tillit

En spørreundersøkelse utført av Ipsos for Forskningsrådet i 2016¹ viste at norske forbrukere har høy grad av tillit til at maten de spiser ikke vil gjøre dem syke. Undersøkelsen viser også at det ikke alltid er samsvar mellom hva forbrukeren er bekymret for og hva som faktisk er farlig. For eksempel er mange mer redde for godkjente tilsetningsstoffer enn for tungmetaller eller Listeriabakterien.

TINEs virksomhetsbeskrivelse fastsetter TINEs policy for trygg mat og kvalitet. Policyen slår fast at TINEs produkter skal være trygge å spise og inneholder også et punkt om at beslutninger om trygg mat skal baseres på fagkompetanse og vitenskapelige fakta. Forbrukeren skal ha tillit til at TINE har den fagkompetansen som kreves for trygg mat.

I løpet av 2018 har alle TINE produksjonsanlegg blitt sertifisert i henhold til FSSC 22000 eller tilsvarende. Dette er standarder som er anerkjent av den internasjonale organisasjonen “The Global Food Safety Initiative” (GFSI). FSSC 22000 bygger på ISO-22000 standard og skal dokumentere at virksomhetene har et robust og godt system for mattrygghet. Disse standardene bidrar til et planmessig og målrettet arbeid for trygg meieriproduksjon og skaper tillit hos for bruker og kunde.

Sjeldent at folk blir syke

Det er sjeldent at folk blir syke av mat i Norge, men likevel påfører matbåren sykdom samfunnet store kostnader. Nasjonalt folkehelseinstitutt melder om 5000 til 7000 tilfeller av matbåren sykdom i Norge årlig og antar at mørketallene er store. Imidlertid er det svært få av disse tilfellene som har vært knyttet til melkeprodukter, noe som samsvarer med internasjonale funn som viser at dette er en trygg matvaregruppe.

Riktig opplysninger og merking

Mattilsynet gjennomførte i 2017 kampanjen «Mattilsynet ser på melk og melkeprodukter». TINE fikk her pålegg om å endre merkingen knyttet til fett og proteiner på enkelte produkter. Nevnte pålegg er utbedret og nå i henhold til Mattilsynets anmodning.

I 2018 har Mattilsynet sett nærmere på etterlevelsen av «Tilsetningsstofforskriften». TINE fikk her to avvik på produktmerking, noe som for øvrig ble rettet opp i januar 2019.

² TINE CIM. Beredskapslogg 2018.

³ Eurofins. Rapport resultater av TINE patogenkontroll 2018

Hvordan «måle» trygg mat?

TINE har sentrale mål for trygg mat som omfatter «ingen tilbakekallinger fra markedet» og «ingen påvisninger av sykdomsframkallende mikroorganismer i produkter» (overholdelse av mikrobiologiske forskriftskrav).

I 2018 var det ingen tilbakekalling av produkt fra markedet. I løpet av året er 5253 produkter analysert. Av disse ble det påvist sykdomsframkallende mikroorganismer eller toksiner²ʼ³ i åtte tilfeller.

I tillegg blir det samlet inn andre relevante analyseresultater i TINEs årlige trygg mat-rapport. Her angis blant annet antallet eksterne og interne revisjoner, leverandørrevisjoner samt omfang av aktiviteter som kurs og opplæring. I 2018 er det gjennomført flere kurs og fagdager med tema innen HACCP, standarder, regelverk og farer. Trygg mat-rapporten gir dermed også god og viktig informasjon om statusen på virksomhetens arbeid med å sikre trygge produkter.

Trygg mat handler om kultur

Målet om en verdikjede med friske kyr, melk av høy kvalitet uten forurensninger og meieriproduksjon etter HACCP-prinsippene, krever kompetanse på å vurdere og oppfatte farer og risiko. Våre medarbeidere må vite hvordan den enkelte kan bidra til å etterleve krav og sikre trygg mat. Flere underleverandører og økt internasjonal handel kreves også kunnskap om f.eks. trygg emballasje og andre ingredienser enn melk, og ikke minst matsvindel. Kompetansebygging og opplæring om slike tema er en sentral del i å bygge en mattrygghetskultur.

Datterselskaper

Frem til 2017 omfatter TINEs bærekraftrapport morselskapet (TINE SA). Fra 2018 er datterselskaper helt eller delvis inkludert i rapporten.

Arbeidet med å sikre trygg og god kvalitet på melka omfatter alle TINEs norske datterselskap da behov for melk til produksjon av deres ulike produkter dekkes av melk fra TINEs melkeprodusenter.

Arbeidet med å sikre trygg produksjon inkluderer alle produkter produsert ved TINEs anlegg. Datterselskapene Fjordland AS og OsteCompagniet AS er som tidligere bare delvis inkludert. Ca. 77 prosent av Fjordlands produkter og ca. 79 prosent av OsteCompagniets produkter er produsert på TINEs meierianlegg. Arbeidet med å sikre trygg produksjon på disse produktene er dermed inkludert i denne rapporten.

TINEs utenlandske datterselskaper, samt der produksjonen skjer på anlegg utenfor TINE, omfattes ikke av denne rapporten. Disse selskapene og anleggene er underlagt nasjonale og lokale myndighetskrav.