Fornøyde forbrukere

Vi er til stede

TINE spiller en betydelig rolle når det gjelder å skape liv i små lokalsamfunn. Vi står blant annet bak den største private arbeidsplassen i Gudbrandsdalen. Det handler ikke bare om gudbrandsdalsost, men om kesam, yoghurt og byggrynsgrøt også.

Siden den spede begynnelsen i 1856 da 25 driftige bønder samlet sine melkekyr i Rausjødalen, har TINE foredlet melk, en av Norges viktigste naturressurser. TINE ønsker å ta et tydelig ansvar for å sikre muligheten for melkeproduksjon i hele landet, og da bidra til at viktige ressurser blir utnyttet til norsk matproduksjon.

Vi har et ansvar

TINE har skapt tradisjoner og historier vi har et ansvar for å ta vare på. Vi er tett på hele vår verdikjede som gir god og trygg mat med norske innsatsfaktorer. Vi er de mange små som blir til én stor, som bidrar til et levende distrikts-Norge der kulturlandskapet pleies og kultiveres, et viktig fellesgode for hele befolkningen. Dette er betydelige bidrag til den norske verdiskapingen og «folkesjelen».

Vi opplever økt interesse blant våre interessenter for å ta vare på mattradisjoner og lokalmat, men samtidig erfarer vi økt konkurranse fra europeiske meieriaktører og norske leverandører av melk og meieriprodukter på utenlandske råvarer. TINEs som samvirke og med sin godt forankrede historie skal være godt rustet for å møte denne type konkurranse.

¹ Utført av Samfunnsøkonomisk analyse AS, på oppdrag fra TINE

Betydelige ringvirkninger

Tilbake i 2016 utarbeidet TINE et samfunnsregnskap¹ som viser at selskapet bidro med 25 000 arbeidsplasser og 20 milliarder kroner i verdiskapning for Norge det året. For 2018 har vi utarbeidet et noe forenklet samfunnsregnskap som viser hvordan viktige utbetalinger fra TINE er relativt jevnt fordelt på de ulike regionene i Norge. Dette gir et godt bilde på hvordan TINE er en viktig bidragsyter til lokal verdiskaping og tilstedeværelse.

Det viser også at norsk matproduksjon utgjør en forskjell. Mye fastlandsindustri er lagt ned eller flyttet til utlandet, men bare siden 2009 har TINE investert om lag fem milliarder kroner i norske meierianlegg.

² «Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Buskerud» Studie utført av Østlandsforskning og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Utgitt 2013.

Satser i Nord-Norge

TINE investerer nå for 180 millioner ved meieriet på Storsteinnes. Vi sikrer da et moderne anlegg for produksjon av ulike geitemelksprodukter, som betyr spesielt mye for de 85 geitebøndene i Nord-Norge. Utbyggingen er også viktig for de 52 ansatte på meieriet som får trygget sine arbeidsplasser og vil gi store ringvirkninger for lokalsamfunnet og Balsfjord kommune. Én arbeidsplass i landbruket og tilleggsnæringer genererer to-tre arbeidsplasser totalt². Det skulle bety at de 52 ansatte ved meieriet gir mellom 100 og 150 arbeidsplasser i regionen.

Vareleverandører: De største kjøpene gjelder innsatsfaktorer som emballasje, transport, energi, ingredienser og andre administrative tjenester.

Investeringer: De senere årene har TINE gjennomført store investeringer knyttet til virksomheten. Økt produksjonskapasitet for yoghurt, cottage cheese og grøt samt nytt meieri i Bergen.

Samfunnsregnskap 2018 (Tall i mill.kr)

Samfunnsregnskap (Tall i mrd.kr)

Region  Personalkostnader   Utbetaling til eiere   Totalt    
Nordland, Troms, Finnmark  0,2   0,9   1,1    
Nord- og Sør-Trøndelag  0,5   1,9   2,4    
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland  0,5   1,9   2,4    
Rogaland, Vest-Agder og Øst-Agder  0,4   1,5   1,9    
Hedmark og Oppland  0,4   1,4   1,8    
Buskerud, Vestfold og Telemark  0,1   0,4   0,5    
Oslo, Akershus og Østfold  1,0   0,4   1,4    
Totalsum  3,3   8,3   11,6    

Kommentarer til samfunnsregnskapet
Samfunnsregnskapet til TINE viser hvordan selskapets virksomhet uttrykt ved lønn til ansatte og utbetaling til TINEs eiere fordeles til ulike regioner i Norge. Videre gjennomfører TINE et betydelig innkjøp av varer og tjenester samt investeringer som bidrar til økonomisk verdiskaping både i og utenfor Norge.

Ringvirkninger
TINEs virksomhet skaper ringvirkninger utover de direkte utbetalinger selskapet foretar til ansatte og eiere samt innkjøp av varer og tjenester. Det kan legges til grunn at én arbeidsplass i landbruket og tilleggsnæringer genererer to-tre arbeidsplasser totalt. (Kilde: Østlandsforskning, NILF)

Forskning på ringvirkning

Professor Håvard Teigen ved Høgskolen i Lillehammer har forsket på ringvirkninger for lokalsamfunnet av forskjellige bedrifter. Resultatene viser at ringvirkningene avhenger av innkjøpet av ulike varer og tjenester. For TINEs del har innkjøpet av melk en relativt større betydning for lokalsamfunnet enn andre produkter og tjenester. Hvor ringvirkningene kommer, avhenger av hvor melkebøndene er lokalisert. Videre er det avhengige av hvor mye, og hvor melka videreforedles.

Hvis melka blir brukt til å produsere relativt kostbare produkter, er ringvirkningene langt større enn om den tappes på kartong og transporteres ut av regionen. Ikke minst blir ringvirkningene større når de som jobber på meieriet, kan bruker inntektene sine lokalt.

Datterselskaper

Frem til 2017 omfatter TINEs bærekraftrapport morselskapet (TINE SA). Fra 2018 er datterselskaper helt eller delvis inkludert i rapporten. TINEs bidrag til lokal tilstedeværelse i Norge kommer fra samtlige av TINEs norske datterselskap da behov for melk til produksjon av deres ulike produkter dekkes av melk fra TINEs melkeprodusenter. Videre bidrar datterselskapene med arbeidsplasser og verdiskaping i de regionene der disse har sin virksomhet.