Sirkulære løsninger

Avfall og forurensning

TINE lever av naturen som gir oss melk til alle våre produkter. Avfall og forurensning som skader naturen og klimaet vil til slutt ramme oss hardt. Vi må derfor bidra til å begrense avfall og sikre at avfall ikke forurenser naturen.

Avfall er ikke først og fremst søppel. Ved gjenvinning og gjenbruk av materialer, kan avfall brukes som råstoff til nye produkter. Slik kan vi begrense skaden avfall på avveie vil gi på natur og mennesker. Derfor stilles det også krav til håndtering av avfall.

TINE lever av å foredle melk til ulike meieriprodukter. Avfall og forurensning som skader naturen og klimaet vil til slutt ramme oss hardt. Vi har dermed en sterk egeninteresse i å bidra til å begrense avfall og sikre at avfall ikke forurenser naturen.

Vi opplever også at våre kunder og forbrukere, samt myndigheter både lokalt og sentralt, er oppmerksom på hvordan TINE håndterer sitt avfall. Vi er underlagt lover og forskrifter og må overholde ulike utslippskonsesjoner som skal bidra til at virksomhet ikke skader våre omgivelser.

I TINE jobber vi etter det såkalte avfallshierarkiet som setter en prioritert rekkefølge på hvordan vi skal begrense mengden avfall. Det overordnede målet er å forhindre at avfall i det hele tatt oppstår. Vi må være bevisste i valgene vi tar, slik at ikke unødvendig avfall oppstår. Dernest må vi legge til rette for at vårt avfall er egnet for gjenbruk og gjenvinning til nye ressurser. Det avfallet som til slutt ender som avfall, må vi sikre at håndteres på en forsvarlig måte.

Avfall

Basert på tall fra returselskapene var TINEs totale avfallsmengde i 2018 på 20590 tonn. Av dette ble 89 prosent sortert.

De største avfallsfraksjonene er organisk avfall med 12 564 tonn, papp og papir med 1453 tonn, og jern og metall med 677 tonn, plast med 575 tonn, trevirke med 512 tonn. Restavfall inklusive avfall utsortert til forbrenning utgjorde 3373 tonn. Total mengde farlig avfall var 215 tonn.

Det er noe usikkerhet knyttet til volumet av organisk avfall da de ulike meieriene har ulike rutiner for innrapportering av denne fraksjonen. Videre er det noe usikkerhet knyttet til hvordan returselskapene håndterer avfallet fra TINE. Følgende er at den oppgitte sorteringsgraden på 89 prosent må sees på som et estimat.

TINE vil derfor i løpet av 2019 klargjøre rutinene for innrapportering av organisk avfall og innhente bedre informasjon fra returselskapene på deres håndtering av avfallet, slik at kvaliteten på tallene for avfall blir bedre.

TINE er tilfreds med at sorteringsgraden er kommet opp i 89 prosent. Det er imidlertid fortsatt et stort volum organisk avfall fra virksomheten. Her er det verdier vi ønsker å utnytte bedre, enten ved at svinnet i produksjonen reduseres eller at deler av dette avfallet kan «oppgraderes» og benyttes til nye produkter. Vi viser for øvrig til artikkelen «Tar vare på melka» hvor flere gode eksempler er beskrevet.

Avfallet som er levert til returselskapene blir igjen håndtert på ulikt vis. TINE skal legge til rette for at avfallet fra virksomheten i størst mulig grad kan gjenvinnes til nytt materiale eller til energi. Tall fra returselskapene viser at 80 prosent av avfallet blir til nytt materiale eller dyrefôr, mens 20 prosent går til energigjenvinning.

TINE ønsker å redusere det absolutte volumet av avfall, men er samtidig tilfreds med at en vesentlig del av avfallet blir til nytt materiale.

Avfallshåndtering (%)

Avfallsmateriale (i tonn)

Forurensing

Forurensing inkluderer alle utslipp som kan føre til skade eller ulempe for miljøet. Forurensing kan komme fra kilder som er klart avgrenset som for eksempel avløpsrør eller mer diffuse kilder som for eksempel avrenning fra dyrket mark.

Tidligere førte forurensninger fra landbruk og bebyggelse til skader på elver og vassdrag. Strenge regler har stoppet det meste av silo-, gjødsel- og kloakkutslippene. Ulike punktutslipp og avrenning av næringssalter fra blant annet gjødslede jorder, gir imidlertid fortsatt lokal plantevekst og forurensing i vassdragene.

Utslipp

Ved utgangen av 2018 var det sju meierier som ikke overholdt utslippstillatelsene for utslipp til vann målt som gjennomsnitt for året. Brudd på konsesjoner er ikke tilfredsstillende. TINEs ulike produksjonsenheter skal drives iht. de gjeldende konsesjoner.

Flere av TINEs anlegg har økt produksjonsvolumet de senere årene. Dette legger større press på produksjonsutstyret som kanskje i utgangspunktet ikke er prosjekter for slike volumer. Årsaken til utslipp er gjerne knyttet opp til de ulike vaskeprosessene, og hvis ikke konsesjonene er endret iht. økt produksjonsvolum er risikoen for brudd blitt høyere. Utslipp generelt, og brudd på konsesjoner spesielt får tett oppfølging fra både ledelsen i TINE og på de enkelte anleggene. Det arbeides målrettet med å optimalisere produksjonen for å unngå disse bruddene. Utslipp av biologisk materiale i våre prosessavløp er også i 2018 redusert. Videre er antall parametre der det er brudd ift. konsesjonsvilkår også redusert. Flere av meieriene er nå nærmere konsesjonskravene. For øvrig så holdes det tett kontakt med tilsynsmyndighetene.

Det var ni tilfeller av uhellsutslipp av produkt eller vaskeløsninger til vann over 10.000 liter. Utslippet omfatter 149 tonn, hovedsakelig myse og melk. Totalt uhellsutslipp var 292 tonn.

De miljømessige konsekvensene av utslippet er begrenset da utslippet i all hovedsak fanges opp av kommunalt renseanlegg.

Engangsartikler i plast

Marin forsøpling er et enormt globalt miljøproblem, og engangsartikler av plast er betydelig del av dette problemet. Både i Norge og ellers i Europa finner vi en mengde ulike artikler som engangsbestikk, drikke- og matemballasje, bomullspinner og andre engangsartikler langs kysten.

Våren 2018 la EU-kommisjonen fram et forslag til direktiv om å redusere miljøkonsekvenser av enkelte plastprodukter. Tiltakene omfatter blant annet forbud, mål om betydelig reduksjon og merking av produkter. Forslaget skal nå behandles i Rådet og Europaparlamentet. Endelig regelverk skal vedtas i løpet av 2019.

Norske myndighetene har ambisjon om være helt i front i arbeidet med å redusere marin forsøpling. Derfor er det satt i gang en utredning av ulike tiltak for å redusere bruken av engangsartikler i plast.

Datterselskaper

Fram til 2017 har TINEs klimaregnskap omfattet avfall og forurensning fra morselskapets (TINE SA). Fra 2018 har vi inkludert det heleide datterselskapet Diplom-Is AS i denne rapporten.

Avfall og forurensning i datterselskapene Fjordland AS og OsteCompagniet AS er som tidligere bare delvis inkludert. Ca. 77 prosent av Fjordlands produkter og ca. 79 prosent av OsteCompagniets produkter er produsert på TINEs meierianlegg. Disse produktene er også transportert ut til kundene på TINEs biler. Avfall og forurensning tilknyttet produksjon og transport av nevnte produkter er derfor også inkludert i TINEs klimaregnskap.

TINEs utenlandske datterselskaper omfattes ikke av denne rapporten. Disse selskapene er underlagt nasjonale myndighetskrav.