Sirkulære løsninger

Miljøsmart emballasje

I 2018 har engasjementet i Norge vært stort om havplast som rammer dyrelivet og forsøpler kysten. TINE bruker mye emballasje hvert år, så derfor er vi opptatt av emballasjeløsninger og returordninger. Vår emballasje skal ikke forsøple verken natur eller klima.

2018 er året da verden erklærte krig mot plastavfall. I Norge har engasjementet vært stort om havplast som rammer dyrelivet og forsøpler kysten. Vi har opplevd en opphetet debatt rundt plast, emballasje og løsninger for å sikre ansvarlig håndtering av avfall. Mange tar til orde for et forbud mot såkalt «engangsplast», der sugerøret er et viktig symbol på hva som må fjernes. Ulike undersøkelser¹ viser at forbrukeren er svært opptatt av plastemballasje, og den er blitt en av de største negative driverne i en merkevares omdømme.

¹ Sustainable Brand Index

Emballasjen er viktig for produktkvaliteten

Størstedelen av TINEs emballasje er fiberbasert, men vi bruker også mye plast. Plast som emballasjemateriale er i mange tilfeller å foretrekke, både for å bevare produktkvalitet og for å minimere det totale miljøfotavtrykket fra produktet.

Emballasjen skal ivareta mange ulike funksjoner og det er viktig å ikke se på emballasje kun som avfall. Først og fremst skal emballasjen beskytte produktet slik at forbruker får et produkt med god og forventet kvalitet. Emballasjen er også et viktig virkemiddel for å redusere matsvinn. Uten en riktig og optimale emballasje vil vi ikke kunne gi produktene den nødvendige holdbarheten. Produktene vil også i større grad bli ødelagt på veien fra meieri til kjøleskapet.

Emballasjen skal bidra til en effektiv produksjon og distribusjon og ikke minst fange forbrukers interesse og styrke merkevaren. Her er det med andre ord mange hensyn som skal ivaretas, og man vil oppleve at de ulike oppgavene kan trekke emballasjeløsningen i ulike retninger.

Emballasjeforbruk og materiale (tonn)

Store ambisjoner

For å begrense miljøavtrykket fra emballasje, er de spesielt to områder man må være oppmerksom på. Vi må velge et emballasjemateriale som er basert på fornybare råvarer og sørge for at emballasjen kan samles inn i returordninger for å bli resirkulert til nytt materiale.

Mot slutten av 2018 vedtok TINE en ny og ambisiøs emballasjestrategi. Vår ambisjon er at innen 2023 skal all emballasje i TINE være basert på fornybare eller resirkulerte råvarer.

Vi konsentrere nå vårt arbeid om disse tre områdene:

  • Forbrukere og kunder. Vi skal tilby effektive emballasjeløsninger som passer inn i hverdagens mange situasjoner
  • Redusert matsvinn. Vår emballasje skal begrense matsvinn, både hos TINE og hos forbruker
  • Gode materialvalg. Vi skal optimere ressursbruken, bruker fornybare materialer og utvikle vår emballasje for gjenvinning

Vi har satt oss ambisiøse mål som man umiddelbart ikke ser hvordan kan nås. Derfor blir det viktig å utfordre dagens løsninger og arbeide sammen med våre emballasjeleverandører for å utvikle nye og kanskje plastfrie løsninger.

For TINE blir det særlig viktig å finne fram til nye og gode emballasjeløsninger for ulike begervarianter for yoghurt og matlagingsprodukter. Videre må vi finne fram til nye og bærekraftige plastfilmer til bruk på våre ulike oster.

På-farten-produkter
Forbrukertrender tilsier økt etterspørsel etter produkter vi kan spise mens vi er på farten. TINE opplever også et økende salg av disse såkalte på-farten-produkter («on-the-go»). Samtidig ser vi at emballasjen fra disse produktene oftere ender i naturen eller i restavfallet, enn andre produkter. TINE vil derfor legge enda mer ressurser i å opplyse forbrukeren om hvordan de skal resirkulere denne emballasjen, og da også legge til rette for at dette kan gjøres.

² Drikkekartong rapporteres som fiber. Om lag 20% av kartongen er plast. I 57% av drikkekartongene bruker vi bioplast basert på fornybare råvarer.

Betydelig volum

I 2018 brukte TINE 30 666 tonn emballasje, en økning på 1983 tonn fra 2017. Økningen skyldes hovedsakelig at emballasjevolumet fra Diplom-Is på 1857 tonn nå er inkludert i totalvolumet.

Som stor forbruker av emballasje er det viktig for TINE å optimalisere bruken av emballasje i hele verdikjeden og motivere til at ny teknologi blir tilgjengelig. Av ulike emballasjemateriale i TINE utgjør fiber til blant annet drikkekartong² den desidert største andelen med 76 prosent, fulgt av plast til ulike beger og plastfilm med 23 prosent. Vi ser at det er en reduksjon i bruken av fiber og kartong, mens forbruket av plast øker noe. Dette er en utvikling vi ikke er tilfreds med, men ser nå ulike tiltak som vil bidra til økt bruk av fornybare råvarer.

Plast på fornybare råvarer

TINE var i 2013 det første selskapet i Europa som tok i bruk plastkork fra fornybare råvarer da ulike Piano®-produkter fikk ny kork. I de påfølgende årene har TINE fortsatt innfasingen av fornybart materiale. I 2018 nådde vi målet om 100 prosent fornybart materiale i alle våre melkekartonger. I tillegg har vi 100 prosent fornybare kartonger på Biola.

I 2018 ble det pant på TINEs Go‘morgen® Shake og YT® Proteinsmoothie. Vi ble dermed den først i Norge til å innføre pant på en plastflaske med melkebasert drikke samt at flasken er laget av et plastmateriale¹ som tidligere ikke lot seg pante. Dette vil bidra til at flere flasker blir til nytt materiale og at færre ender i naturen.

TINE er medlem av og samarbeider med Grønt Punkt Norge (GPN) om innsamling av emballasje. For 2018² er godkjent returandel for drikkekartong 93,5 prosent, hvorav 62,2 prosent til materialgjenvinning. For skolemelk og melk til barnehager er returandelen 96,4 prosent, hvorav 79,5 prosent til materialgjenvinning. Og for drikkevareemballasjen i plast uten pant er returandelen 89,4 prosent, hvor av 38,4 prosent er materialgjenvinning.


¹ HDPE – High-density polyethylene

² Returandel er basert på avvikende år, juli – juni. (https://www.grontpunkt.no/om-oss/fakta-og-tall/)

Design for gjenvinning

Når vi velger emballasje til TINEs produkter er det en forutsetning at den kan samles inn i etablerte returordninger. Videre vurderer vi i hvilken grad emballasjematerialet kan gjenvinnes og brukes til nye produkter. TINE skal øke andelen emballasje til materialgjenvinning og har derfor i 2018 tilegnet seg mer kunnskap på dette området. Sammen med Grønt Punkt Norge har vi vært i tett dialog med ulike gjenvinningsanlegg. Her har vi lært mer om hvilke plastmaterialer TINE må velge for å sikre at vår emballasje blir identifisert og sortert slik at den ender opp som ny plast.

Som et resultat av dette har vi nå endret materialsammensetningen i vår emballasje til skivet- og revet ost. I tillegg har vi endret fargen på emballasjen fra sort til grå for å lette sorteringen av brukt emballasje. Vi har nå en emballasje på disse produktene som blir til ny plast.

Forskning og utvikling

For å nå vår ambisjon om kun fornybart eller resirkulert emballasjemateriale, må vi være med på å utvikle framtidens løsninger. Vi møter utfordringen om at det ikke finnes godkjente resirkulerte materialer for bruk på emballasje i direkte kontakt med næringsmidler. Det er i dag ikke tilgjengelig plastmateriale basert på fornybare råvarer som kan benyttes til ost. Disse utfordringene løser vi bare ved samarbeid og at vi er tydelige overfor våre leverandører på hva vi ønsker av framtidens emballasjeløsninger.

Datterselskaper

Fram til 2017 omfatter TINEs bærekraftrapport morselskapet (TINE SA). Fra 2018 er datterselskaper helt eller delvis inkludert i rapporten.

Arbeidet med å sikre en effektiv og miljøsmart emballasje inkluderer alle produkter produsert ved TINEs anlegg i Norge. Datterselskapene Fjordland AS og OsteCompagniet AS er som tidligere bare delvis inkludert. Ca. 77 prosent av Fjordlands produkter og ca. 79 prosent av OsteCompagniets produkter er produsert på TINEs meierianlegg. Arbeidet med en effektiv og miljøsmart emballasje på disse produktene er dermed inkludert i denne rapporten.

TINEs nye emballasjestrategi gjelder for TINE gruppa. Følgelig vil oppmerksomheten om en effektiv og miljøsmart emballasje øke i alle deler av virksomheten.