Tall og GRI-rapport

Slik rapporterer vi

TINE oppfatter bærekraft som en integrert del av selskapets samlede virksomhet og har derfor valgt å rapportere om sitt arbeid med bærekraft som en integrert del av årsrapporten.

Området «Bærekraft» i årsrapporten publisert på selskapets hjemmeside må sees i sammenheng med årsrapporten som helhet da også andre deler av årsrapporten gir informasjon om selskapets arbeid med bærekraft.

Formålet med rapporteringen er å gi våre interessenter som eiere, ansatte, kunder og forbrukere en overordnet og balansert oversikt over hvordan TINE følger opp sitt ansvar knyttet til bærekraft innen de tema som vi anser som de mest sentrale for TINEs virksomhet. Disse er identifisert gjennom en vesentlighetsanalyse som ble gjennomført i 2018. Analysen er nærmere beskrevet under kapitlet Det vesentlige.

Rapporterings- og regnskapsprinsipper

Rapporteringen om bærekraft omfatter i utgangspunktet TINE Gruppa dersom ikke annet er presisert. Temaene omfattet av rapporteringen er i stor grad basert på TINEs strategi for bærekraft og omfatter også relevante forhold langs verdikjeden for melk som går ut over selskapets direkte ansvarsområde.

Fram til 2017 har TINEs bærekraftsrapport og klimaregnskap omfattet morselskapet TINE SA. Fra 2018 har vi inkludert de heleide datterselskapene Diplom-Is AS, Norseland Ltd. og Norseland Inc. hvis ikke annet er opplyst.

Utslipp fra datterselskapene Fjordland AS og OsteCompagnet AS er som tidligere bare delvis inkludert. Ca. 77 prosent av Fjordlands produkter og ca. 79 prosent av OsteCompagniets produkter er produsert på TINEs meierianlegg. Disse produktene er også transportert ut til kundene på TINEs biler. Klimagassutslippet tilknyttet produksjon og transport av nevnte produkter er derfor også inkludert i TINEs klimaregnskap.

TINE GRI-tabell 2018

TINE viderefører selskapets rapportering om bærekraft i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) sine retningslinjer. Rapporteringen for 2018 er basert på GRI Standards.

TINEs rapportering om bærekraft for 2018 er integrert i TINE Årsrapport 2018 og publisert på TINEs nettsider. Vår eksterne revisor EY har verifisert at rapporteringen i all hovedsak er i samsvar med GRIS rapporteringsprinsipper og at rapporteringen tilfredsstiller nivå «Core» i henhold til retningslinjene, se «Revisors uttalelse» på arsrapport.tine.no.

I 2018 er det gjennomført en ny vesentlighetsanalyse i henhold til rapporteringsstandarden Global Reporting Initative (GRI). I den nye vesentlighetsanalysen er antall vesentlige aspekter¹redusert fra opprinnelig 17 til 15 aspekter, samtidig fjernes de 11 «mindre» vesentlige aspekter. Dette gjør rapporteringen tydeligere og fjerner usikkerheten om hvilke temaer som er vesentlige. Samtidig får vi en forenkling og gjør GRI-rapporteringen lettere tilgjengelig for leserne.

Av tabellen nedenfor framkommer hvilke GRI-aspekter TINE rapporterer på basert på vesentlighetsanalysen. Tabellen gir henvisninger til hvor i TINEs årsrapport for 2018 informasjon om de enkelte elementer og indikatorer er gitt, enten dette gir en hel eller delvis besvarelse i forhold til GRIS retningslinjer. GRI-tabellen er verifisert av ekstern tredjepart og viser også en oversikt over verifiserte aspekter samt «utelatelser» der det forekommer. For full beskrivelse om de enkelte indikatorer henvises til GRIS hjemmeside, www.globalreporting.org.

Generell informasjon

Indikator

Referanse og/eller svar

Uttalelse

Verifisert
Av ekstern tredjepart

Indikator:

102-1

Navn på selskapet

Referanse og/eller svar:

TINE SA

Indikator:

102-2

Viktige merkevarer, produkter og/eller tjenester

Referanse og/eller svar:

Indikator:

102-3

Selskapets hovedkontor

Referanse og/eller svar:

Indikator:

102-4

Land hvor selskapet opererer

Referanse og/eller svar:

Indikator:

102-5

Selskapsform og eierstruktur

Referanse og/eller svar:

Indikator:

102-6

Markeder, sektorer, geografiske områder og kundegrupper

Referanse og/eller svar:

Dette er TINE
Styrets beretning (s. 10)
Våre merkevarer
Årsregnskap 2018:
- Note 1: Segmentinformasjon (s. 36)
- Note 2: Salgsinntekt ferdigvarer fordelt på geografisk område (s. 36)

Indikator:

102-7

Selskapets størrelse (ansatte, operasjoner, omsetning, kapitalisering, produkter og tjenester)

Referanse og/eller svar:

Indikator:

102-8

Selskapets størrelse (ansatte per kontrakt og kjønn, geografi etc.)

Referanse og/eller svar:

Styrets beretning
- "Fordeling ansatte kvinner/menn" (s. 17)
Etikk og mangfold for rettferdighet
- Likestilling og mangfold

Indikator:

102-9

Selskapets leverandørkjede

Referanse og/eller svar:

Indikator:

102-10

Vesentlige endringer i størrelse, struktur, eierskap eller leverandørkjede

Referanse og/eller svar:

Konsernsjefen har ordet
Styrets beretning
- "Meieri internasjonal" s. 10

Indikator:

102-11

Tilnærming og bruk av "føre-var-prinsippet"

Referanse og/eller svar:

Styrets beretning
- "TINEs mål og strategi" s. 6
Klimarisiko
- "Strategisk betydning"
Eierstyring og selskapsledelse
- "10. Risikostyring og intern kontroll"

Indikator:

102-12

Eksterne prinsipper og initiativ som støttes

Referanse og/eller svar:

ZERO, Norges Røde Kors, Svanens Innkjøpssamarbeid, Initiativ for etisk handel, Hold Norge Rent, Norges Idrettsforbrund med særforbund, Matsentralen Norge, Global Reporting Initiativ (GRI), Grønt Punkt Norge.

Indikator:

102-13

Medlemskap i organisasjoner

Referanse og/eller svar:

Årsregnskap 2018
- Note 30: Mellomværende med Landbruksdirektoratet – markedsregulering og prisutjevningsordningen
Høy returandel
- Grønt Punkt Norge
Ansvarlig innkjøp
- Initiativ for etisk handel
Etikk og mangfold for rettferdighet
- Norsk Landbrukssamvirke

Indikator

Referanse og/eller svar

Uttalelse

Verifisert
Av ekstern tredjepart

Indikator:

102-14

Erklæring fra selskapets øverste leder

Indikator

Referanse og/eller svar

Uttalelse

Verifisert
Av ekstern tredjepart

Indikator:

102-16

Verdier, prinsipper, standarder og normer, f.eks. etiske retningslinjer

Referanse og/eller svar:

Indikator

Referanse og/eller svar

Uttalelse

Verifisert
Av ekstern tredjepart

Indikator:

102-18

Foretaksstyring - struktur og sammensetning

Referanse og/eller svar:

Indikator

Referanse og/eller svar

Uttalelse

Verifisert
Av ekstern tredjepart

Indikator:

102-40

Effekten av endringer i forhold til tidligere rapportert informasjon

Referanse og/eller svar:

Slik rapporterer vi
- Rapporterings- og regnskapsprinsipper
Årsregnskap 2018
- Regnskapsprinsipper, s. 31

Indikator:

102-41

Selskapets størrelse (ansatte omfattet av kollektive tariffavtaler)

Referanse og/eller svar:

Styrets beretning
- "Organisasjon og mennesker" s. 17

Indikator:

102-42

Utvelgelse av interessentgrupper

Referanse og/eller svar:

Indikator:

102-43

Interaksjon med interessegrupper

Referanse og/eller svar:

Indikator:

102-44

Temaer fremmet av interessegrupper

Referanse og/eller svar:

Indikator

Referanse og/eller svar

Uttalelse

Verifisert
Av ekstern tredjepart

Indikator:

102-45

Selskapets driftsstruktur

Referanse og/eller svar:

Indikator:

102-46

Prosess for å definere rapportens innhold

Referanse og/eller svar:

Indikator:

102-47

Prosess for å definere innhold av rapport - vesentlige aspekter

Indikator:

102-48

Effekten av endringer i forhold til tidligere rapportert informasjon

Referanse og/eller svar:

Slik rapporterer vi
- Rapporterings- og regnskapsprinsipper
Årsregnskap 2018
- Regnskapsprinsipper, s. 31

Indikator:

102-49

Vesentlige endringer i avgrensninger og vesentlige aspekter i forhold til tidligere rapporter

Referanse og/eller svar:

Slik rapporterer vi
- Rapporterings- og regnskapsprinsipper
Årsregnskap 2018
- Regnskapsprinsipper, s. 31

Indikator:

102-50

Rapporteringsperiode

Referanse og/eller svar:

2018

Indikator:

102-51

Forrige rapport

Referanse og/eller svar:

2017

Indikator:

102-52

Rapporteringssyklus

Referanse og/eller svar:

Årlig

Indikator:

102-53

Kontakt for spørsmål til rapporten

Referanse og/eller svar:

Ikke rapportert:

Leder bærekraft Bjørn Malm ([email protected])

Indikator:

102-54, 102-55

“In accordance” nivå, GRI tabell og referanse til uttalelse fra ekstern attestasjon av rapporten

Referanse og/eller svar:

Indikator:

102-56

Praksis for ekstern verifisering

Referanse og/eller svar:

Ikke rapportert:

TINEs bærekraftrapport er verifisert av ekstern tredjepart, vår revisor EY. Med en ekstern revisjon øke kvaliteten på rapporten, og dermed også tryggheten for de som benytter rapporten.

Vesentlig indikatorer

Indikator

Referanse og/eller svar

Uttalelse

Verifisert
Av ekstern tredjepart

Indikator:

ASPEKT: Ansvarlig leverandørekjedestyring

Referanse og/eller svar:

Indikator:

GRI 103: Ledelsestilnærming 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

103-1

Forklaring og avgrensning av tema

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-2

Ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-3

Evaluering av ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 414: Sosial evaluering leverandører 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

414-1

Nye leverandører som ble vurdert for sosiale kriterier

Referanse og/eller svar:

Ikke rapportert:

TINE har etablerte systemer og rutiner for en trygg og kvalitetsmessig god framstilling av våre produkter. Leverandører av innsatsfaktorer blir jevnlig kartlagt og fulgt opp med hensyn på å sikre «trygg mat». Etisk handel inngår tidvis i kartleggingen der det ut fra en risikovurdering vurderes som nødvendig.

Forklaring av uttalelse:
TINE vil forbedre evalueringen av sin leverandører mht. etisk handel. I løpet av 2019 skal nytt system implementeres og evaluering av de største leverandørene skal gjennomføres.

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 308: Miljøvurdering leverandører 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

308-1

Nye leverandører som ble vurdert for miljøkriterier

Referanse og/eller svar:

Ikke rapportert:

TINE har i dag ikke en systematisk vurdering av miljømessige forhold hos sine leverandører.

Forklaring av uttalelse: TINE vil forbedre evalueringen av sin leverandører mht. miljømessige forhold. I løpet av 2019 skal nytt system implementeres og evaluering av de største leverandørene skal gjennomføres.

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

ASPEKT: Bærekraftige råvarer og innsatsfaktorer

Referanse og/eller svar:

Indikator:

GRI 103: Ledelsestilnærming 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

103-1

Forklaring og avgrensning av tema

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-2

Ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-3

Evaluering av ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI Matvareproduksjon: Produksjon og innkjøp 2014

Referanse og/eller svar:

Indikator:

FP-1

Andel av innkjøpt volum iht. innkjøpspolicy

Ikke rapportert:

TINE har i dag ikke en systematisk vurdering av de ulike råvarene og innsatsfaktorene mht. miljø og bærekraft som benyttes i fremstillingen av selskapets produkter.

Forklaring av uttalelse: TINE ønsker en mer systematisk tilnærming når miljø og bærekraft på sine innsatsfaktorer skal vurderes. Arbeidet vil bli igangsatt i løpet av 2019.

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 301: Materialer

Referanse og/eller svar:

Indikator:

301-1

Fordeling forbruk av ulike materialer

Referanse og/eller svar:

Ikke rapportert:

TINE har i dag ikke utviklet rapporteringssystemer på forbruk av ulike råvarer, og rapporterer kun volum av melk og emballasje.

Forklaring av uttalelse: TINE vil vurdere å rapporterer på volum av de viktigste råvarene for 2019.

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

ASPEKT: Klimarisiko og tilpassing

Referanse og/eller svar:

Indikator:

GRI 103: Ledelsestilnærming 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

103-1

Forklaring og avgrensning av tema

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-2

Ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-3

Evaluering av ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 201: Økonomiske følger

Referanse og/eller svar:

Indikator:

201-2

Økonomiske implikasjoner som følge av utfordringer og muligheter knyttet til klimaendringer

Referanse og/eller svar:

Ikke rapportert:

TINE har ikke beregnet økonomiske konsekvenser av fremtidige klimaendringer.

Forklaring av uttalelse: TINE vil vurdere om man skal gjennomføre en systematisk beregning av de økonomiske konsekvensene klimaendringene vil ha for selskapet.

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

ASPEKT: Dyrevelferd

Referanse og/eller svar:

Indikator:

GRI 103: Ledelsestilnærming 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

103-1

Forklaring og avgrensning av tema

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-2

Ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-3

Evaluering av ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI Matvareproduksjon: Dyrevelferd 2014

Referanse og/eller svar:

Indikator:

FP-12

Policy og praksis i forhold til antibiotika, betennelsesdempende, hormon og/eller vekstfremmende behandling, per dyreart.

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

Own indicator

Dyrevelferdsindikator

Referanse og/eller svar:

Ikke rapportert:

Dyrevelferdsindikatoren er et verktøy som vil gi den enkelte bonde viktig informasjon om hvordan dyrevelferden kan forbedres. På sikt vil man kunne bruke indikatoren for å jobbe etter den nye ISO-standarden for "Animal welfare management» (ISO/TS 34700). Det er ikke rapportert på denne indikatoren for 2018.

Forklaring av uttalelse:
Dyrevelferdsindikatoren er nå ferdig utviklet og er til uttesting. TINE forventer at indikatoren blir tatt i bruk i løpet av 2019.

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

ASPEKT: Miljøvennlig landbruk

Referanse og/eller svar:

Indikator:

GRI 103: Ledelsestilnærming 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

103-1

Forklaring og avgrensning av tema

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-2

Ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-3

Evaluering av ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 305: Utslipp 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

305-3

Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3, GHG emissions)

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator

Referanse og/eller svar

Uttalelse

Verifisert
Av ekstern tredjepart

Indikator:

ASPEKT: Energieffektivitet

Referanse og/eller svar:

Indikator:

GRI 103: Ledelsestilnærming 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

103-1

Forklaring og avgrensning av tema

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-2

Ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-3

Evaluering av ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 302: Energi 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

302-1

Energiforbruk

Ikke rapportert:

TINE rapporterer ikke sitt energiforbruki Joules (J)

Forklaring av uttalelse:
TINE planlegger ikke å starte rapportering i Joules

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

302-3

Relativ energiforbruk

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

ASPEKT: Utslipp fra transport

Referanse og/eller svar:

Indikator:

GRI 103: Ledelsestilnærming 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

103-1

Forklaring og avgrensning av tema

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-2

Ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-3

Evaluering av ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 305: Utslipp 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

305-1

Direkte klimagassutslipp (Scope 1, GHG emissions)

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

305-3

Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3, GHG emissions)

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

305-5

Reduserte klimagassutslipp (GHG emissions)

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

305-7

Lokal luftforurensning (NOx)

Referanse og/eller svar:

Ikke rapportert:

TINE rapporterer ikke NOx-utslipp fra sin produksjon da vi ikke har tilstrekkelig datagrunnlag.

Forklaring til uttalelse:
TINE vil rapportere på NOx-utslipp fra sin produksjon for 2019.

Indikator:

ASPEKT: Utslipp fra produksjon

Referanse og/eller svar:

Indikator:

GRI 103: Ledelsestilnærming 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

103-1

Forklaring og avgrensning av tema

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-2

Ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-3

Evaluering av ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 305: Utslipp 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

305-1

Direkte klimagassutslipp (Scope 1, GHG emissions)

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

305-2

Indirekte klimagassutslipp (Scop 2, GHG emissis)

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

305-3

Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3, GHG emissions)

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

305-4

Relative utslipp av klimagasser

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

305-5

Reduserte klimagassutslipp (GHG emissions)

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

305-7

Lokal luftforurensning (NOx)

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator

Referanse og/eller svar

Uttalelse

Verifisert
Av ekstern tredjepart

Indikator:

ASPEKT: Trygg arbeidsplass

Referanse og/eller svar:

Indikator:

GRI 103: Ledelsestilnærming 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

103-1

Forklaring og avgrensning av tema

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-2

Ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-3

Evaluering av ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 403: Arbeidsmiljø og sikkerhet 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

403-2

Type og frekvens av personskader, yrkessykdommer, tapte arbeidsdager, fravær og samlet antall dødsulykker etter region og kjønn

Referanse og/eller svar:

Ikke rapportert:

Det rapporteres ikke på sykefravær og fraværsskader fordelt på kjønn samt tilfeller av yrkesrelaterte sykdommer.

Det rapporteres ikke på andel innleid arbeidskraft der selskapet er ansvarlig for sikkerheten på arbeidsplassen.

Det rapporteres ikke på tapt arbeidstid som følge av fraværsskade.

TINE har ansvaret for sikkerheten til innleid arbeidskraft som utfører arbeid på en TINE lokasjon. Eventuelle skader blir registrert, men går ikke inn i beregningen av selskapets H-verdi.

Forklaring av uttalelse:
Kompetansen på rapportering innen HR vil bli styrket ved ansettelse av en HR-analytiker som skal videreutvikle rapporteringen på området.

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

ASPEKT: Mangfold og likestilling. Forretningsetikk og antikorrupsjon

Referanse og/eller svar:

Indikator:

GRI 103: Ledelsestilnærming 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

103-1

Forklaring og avgrensning av tema

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-2

Ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-3

Evaluering av ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 405: Mangfold og like muligheter 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

405-1

Mangfold i styringsorganer og blant ansatte

Referanse og/eller svar:

Ikke rapportert:

405-1 A: Tine rapporterer ikke på alder, eller andre mangfoldsindikatorer

405-1 B: Tine rapporterer ikke på alder, stillingstype eller andre mangfoldsindikatorer

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 406: Ikke-diskriminering 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

406-1

Antall tilfeller av diskriminering og tiltak iverksatt for dette

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 405: Anti-korrupsjon 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

205-2

Kommunikasjon om og opplæring i policyer og prosedyrer for antikorrupsjon

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

205-3

Bekreftede korrupsjonshendelser og iverksatte tiltak

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 206: Konkurransehemmende atferd 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

206-1

Antall rettslige saker knyttet til konkurransehindrende atferd, antitrust- og monopolpraksis

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 415: Påvirkning av offentlig politikk 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

415-1

Økonomiske bidrag til politiske partier etter land og mottaker

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 419: Sosioøkonomisk etterlevelse 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

419-1

Bøter og ikke-monetære sanksjoner for brudd på lover og reguleringer

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator

Referanse og/eller svar

Uttalelse

Verifisert
Av ekstern tredjepart

Indikator:

ASPEKT: Trygg mat

Referanse og/eller svar:

Indikator:

GRI 103: Ledelsestilnærming 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

103-1

Forklaring og avgrensning av tema

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-2

Ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-3

Evaluering av ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 416: Forbrukers helse og sikkerhet 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

416-2

Brudd på regler og standarder for helse og sikkerhet for produkter og tjenester

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

Own indicator

Positive/negative prøver av sykdomsfremkallende bakterier

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

ASPEKT: Ernæring og folkehelse

Referanse og/eller svar:

Indikator:

103-1

Forklaring og avgrensning av tema

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-2

Ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-3

Evaluering av ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI Matvareproduksjon: Forbrukers helse og sikkerhet 2014

Referanse og/eller svar:

Indikator:

Egen indikator

Volum av mettet fett, tilsatt sukker og salt

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

Own indicator

Antall produkter merket med "Nøkkelhull"

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

ASPEKT: Lokal tilstedeværelse

Referanse og/eller svar:

Indikator:

103-1

Forklaring og avgrensning av tema

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-2

Ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-3

Evaluering av ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 201: Økonomiske resultater 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

201-1

Økonomisk verdiskaping, geografisk fordelt

Referanse og/eller svar:

Ikke rapportert:

Det er i 2018 utarbeidet et samfunnsregnskap for TINE.

Det er ikke rapportert på:

- Verdi per markedsnivå
- Verdi per region på områdene skatt, renter og investeringer
- Netto verdi behold i selskapet

Det er ressurskrevende å rapportere på samtlige områder, derfor blir det ikke rapportert årlig.

Forklaring av uttalelse:
TINE vurdere å utarbeide et samfunnsaregnskap som møter GRI Standrads hvert fjerde år

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator

Referanse og/eller svar

Uttalelse

Verifisert
Av ekstern tredjepart

Indikator:

ASPEKT: Avfall og forurensning

Referanse og/eller svar:

Indikator:

GRI 103: Ledelsestilnærming 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

103-1

Forklaring og avgrensning av tema

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-2

Ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-3

Evaluering av ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 306: Avløp og avfall

Referanse og/eller svar:

Indikator:

306-2

Avfallsmengde, fordelt på avfallsfraksjon og disponering av avfall

Referanse og/eller svar:

Ikke rapportert:

Det er noe usikkerhet knyttet til volumet av organisk avfall da de ulike meieriene har ulike rutiner for innrapportering av denne fraksjonen. Videre er det noe usikkerhet knyttet til hvordan returselskapene håndterer avfallet fra TINE. Følgende er at den oppgitte sorteringsgraden på 89 prosent må sees på som et estimat.

Forklaring av uttalelse:
TINE vil derfor i løpet av 2019 klargjøre rutinene for innrapportering av organisk avfall og innhente bedre informasjon fra returselskapene på deres håndtering av avfallet, slik at kvaliteten på tallene for avfall blir bedre.

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

306-3

Betydelige utslipp

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 307: Miljømessig etterlevelse 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

307-1

Bøter og sanksjoner for brudd på miljølover og forskrifter

Referanse og/eller svar:

TINE har ikke mottatt bøter eller sanksjoner for brudd på miljølover eller forskrifter

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

ASPEKT: Matsvinn

Referanse og/eller svar:

Indikator:

GRI 103: Ledelsestilnærming 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

103-1

Forklaring og avgrensning av tema

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-2

Ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-3

Evaluering av ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

TINE: Egen indikator

Referanse og/eller svar:

Indikator:

Own indicator

Endring kvalitetskostnad

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

ASPEKT: Miljøsmart emballasje

Referanse og/eller svar:

Indikator:

GRI 103: Ledelsestilnærming 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

103-1

Forklaring og avgrensning av tema

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-2

Ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

103-3

Evaluering av ledelsens tilnærming

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

GRI 301: Materialer 2016

Referanse og/eller svar:

Indikator:

301-1

Emballasjeforbruk (volum og emballasjemateriale)

Ikke rapportert:

Det rapporteres ikke på forbruk av emballasje fordelt på fornybart og ikke-fornybart materiale i volum.

Forklaring av uttalelse:
Som følge av ny emballasjestrategi vil man i 2019 legge til rette for at man i framtiden skal kunne rapportere på b.,a fordeling fornybart- og ikke fornybart materiale.

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES

Indikator:

Own indicator

Relativt emballasjeforbruk- Emballasjeforbruk ift. Omsetning

Referanse og/eller svar:

Verifisert av ekstern tredjepart:

YES