Tall og GRI-rapport

Tall og statistikk

TINE arbeider målrettet for å skape verdier i samspill med vårt sosiale og miljømessige ansvar. Her finner du tall og statistikk fra dette arbeidet.

TINE setter seg konkrete mål på bærekraft. Vi skal redusere både klimagassutslipp, svinn og mettet fett. I tillegg måler vi oss på mange andre områder som blant annet emballasje, energi og avfall.

Bærekraft og miljø (Nøkkeltall – TINE Gruppa)

  2018   2017   2016   2015   2014    
HMS OG ANSATTE:             
Antall ansatte  5 355   5 476   5 418   5 362   5 463    
Sykefravær  5,4 %   5,7 %   5,9 %   6,2 %   6,2 %    
H-verdi  7,2   7,1   7,5   8,1   13,2    
Kvinneandel  36 %   37 %   37 %   36 %   36 %    
Kvinneandel i ledende stillinger  36 %   35 %   35 %   35 %   35 %    
MILJع:             
Brutto energiforbruk (GWh)  573   536   531   531   543    
Driftsinntekter ift. Brutto energiforbruk (MNOK/GWh)  40,1   34,1   34,7   34,3   32,6    
Andel fornybar energi²  85 %   78 %   79 %   75 %   75 %    
             
Emballasjeforbruk - kartong/papp (tonn)²’⁴   23 450   22 230   21 815   21 839   22 000    
Emballasjeforbruk - plast (tonn)²  6 983   6 232   6 410   6 575   6 400    
Emballasjeforbruk - annet (tonn)²  233   221   230   270   330    
Emballasjeforbruk - totalt (tonn)²  30 666   28 683   28 455   28 684   28 730    
Emballasjeforbruk ift driftsinntekter (tonn/MNOK)²  2,0   2,3   2,2   2,2   2,5    
Andel drikkekartong med bioplast (% av totalt volum)²  57 %   31 %   na   na   na    
             
Kvalitetsindeks (MNOK)²  174   192   224   211   na    
Kildesortert avfall (prosent av totalt mengde)²  89 %   85 %   89 %   87 %   85 %    
Transport (km / 1000 liter råstoff)²  36   36   38   37   39    
KLIMAGASSUTSLIPP SCOPE 1:             
Utslipp CO2-ekv fra meieri (tonn)  19 164   24 228   22 759   27 291   27 417    
Utslipp CO2-ekv fra transport (tonn)  51 201   47 755   45 135   54 988   58 139    
Utslipp CO2-ekv fra annen virksomhet (tonn)  1 842   3 285   3 286   3 441   3 008    
Utslipp CO2-ekv totalt (tonn)  72 207   75 268   71 180   85 720   88 564    
Utslipp CO2-ekv totalt ift. EBIT (tonn/MNOK)  47,0   53,3   41,3   57,5   73,6    
KLIMAGASSUTSLIPP SCOPE 2:             
Utslipp CO2-ekv fra meieri, markedsbasert elektrisitet  195 095   160 112   136 560   129 469   118 752    
Utslipp CO2-ekv fra meieri, stedsbasert elektrisitet  10 492   4 834   4 440   2 542   3 535    
Utslipp CO2-ekv fra meieri, fjernvarme  472   2 329   2 157   1 997   3 255    
KLIMAGASSUTSLIPP SCOPE 3:             
Drivstoff (Well-to-tank)  12 602   11 870   12 134   na   na    
Ansattes flyreiser²  1 292   1 200   1 813   2 015   2 283    
ERNÆRING (TINE SA)¹:             
Antall nøkkelhullprodukter²  14   13   13   12   13    
Deltakere på TINEstafetten (antall)²  110 210   108 410   106 020   104 000   103 600    
Mettet fett, totalt i produkter (tonn)³  28 802   29 082   29 452   29 166   na    
Tilsatt sukker, totalt i produkter (tonn)³  5 766   6 022   6 315   6 652   na    
Salt, totalt i produkter (tonn)³  816   817   802   828   na    
TRYGG MAT²:             
Sykdomsfremkallende bakterier, antall negative prøver  5 253   4 648   4 435   2 830   4 011    
Sykdomsfremkallende bakterier, antall positive prøver  8   0   2   1   3    
Antall tilbakekallinger  0   1   2   2   2    


1) Tallene for 2018 omfatter TINE Gruppa hvis ikke annet er oppgitt. Historiske tall omfatter TINE SA.

2) Tallene for 2018 omfatter TINE Gruppe eksklusive datterselskapene Norseland Ldt. og Norseland Inc.

3) Tallene for 2018 omfatter TINE SA.

4) Drikkekartong rapporteres som fiber. Om lag 20% av kartongen er plast. I 57% av drikkekartongene bruker vi bioplast basert på fornybare råvarer.