Om TINE

Dette er TINE

TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddel­bedrifter og er fullskalaleverandør av meieriprodukter med kjente merkevarer. TINE eies av 10.478 melkebønder og er organisert som et samvirke.

Vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. 

TINE har gjennom sin mer enn 135 års historie bygd virksomheten på grundighet både når det gjelder matfaglig- og produksjonsfaglig kompetanse. 

TINE har mer enn 1200 varelinjer i sin portefølje, som produseres på 31 meierier spredt over hele landet. Videre har TINE to sentrallagre og to terminaler, i tillegg til norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, som Diplom-Is AS, Ostecompagniet AS, Fjordland AS, Wernersson Ost AB i Sverige, Norseland Inc. i USA og Norseland Ltd. i Storbritannia. Hovedtyngden av TINEs internasjonale virksomhet er i USA, Sverige, Danmark, Storbritannia og Australia. TINE har produksjon av Jarlsberg® i USA og leieproduksjon i Irland. Jarlsberg® er i dag TINEs største eksportartikkel. I 2017 eksporterte vi 9072 tonn, som tilsvarer omkring 50 prosent av all Jarlsberg® som produseres i Norge. Av andre produkter som TINE eksporterer, kan nevnes TINE Gudbrandsdalsost og Snøfrisk®. 

TINE Gruppa har 5476  ansatte, driftsinntekter på 22,5 milliarder kroner i 2017, og driftsresultat på 1537 millioner kroner. 

TINEs tredelte rolle

TINE har tre roller som skal ivaretas: Som markedsregulator på oppdrag fra myndighetene, som kommersiell merkevareleverandør, og som medlemsorganisasjon for eierne.

↓ Kommersiell merkevareleverandør
Med driftsinntekter i overkant av 22,5 milliarder kroner i året er TINE en av Norges største næringsmiddelaktører. TINE lever av forbrukernes tillit ved å levere merkevarer som innfrir forventningene.

↓ Samvirkeorganisasjon
TINEs formål er å drive en effektiv, kvalitets- og markedsrettet næringsmiddelvirksomhet på samvirkemessig basis. TINE arbeider for at eierne får best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon ved å ivareta eiernes øvrige interesser.

↓ Markedsregulator
Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melkeprodusenter i Norge. På den måten er alle melkeprodusentene sikret å få levert den melka de produserer til fastsatt pris(målprisen). TINE har også plikt til å forsyne andre industriaktører med råvaren melk.

Markedsregulering

Markedsregulering handler enkelt forklart om at TINE Råvare er ilagt et ansvar fra myndighetene for å sikre at det er nok melk i Norge, det vil si nok melkeråvare. Dette nivået fastsettes i forhandlinger mellom norske myndigheter og faglagene i landbruket.

Ordningen selvfinansieres av norske melkebønder, hvor TINE skal sikre bøndene avsetning og priser i tråd med jordbruksavtalen, og stabil forsyning av varer i alle markeder til tilnærmet lik pris.

Markedsregulator har også forsyningsplikt for å sikre alle meieriselskaper nødvendig tilgang på råvarer. Markedsregulator plikter også å motta melk fra alle produsenter over hele landet.

Omsetningsrådet er et offentlig organ med frittstående stilling. Hovedmålsettingen til Omsetningsrådet er å få til en effektiv regulering av markedet for ulike jordbruksprodukter til lavest mulige kostnader.

Eksempler på norske meieriaktører er: Synnøve Finden AS, Normilk AS, Q-Meieriene AS og Rørosmeieriet AS.

TINE GRUPPA