Konsernsjefen har ordet

Med blikket rettet framover

2017 har vært et begivenhetsrikt år. Det har vært et utfordrende år. Og det er et år hvor vi med en ny strategi retter blikket mot framtiden.

For å starte med det utfordrende: TINEs konkurransekraft utfordres både av endringer i markeder, rammevilkår og forbrukertrender. Vi har de siste årene tapt andeler i viktige produktsegmenter, og det innebærer at vi på godt norsk må ”skjerpe oss”. TINE og forbrukerne har en god historie sammen, men utviklingen tilsier at vi må bli raskere og mer innovative i møte med behovene deres. Samtidig må våre kunder, dagligvarekjedene, oppleve at TINE leverer varer til konkurranse-dyktige priser. Det innebærer at vi som selskap også må drive enda mer kostnadseffektivt. For å møte disse utfordringene har TINE utviklet en ny og enda mer kunde- og forbrukerrettet strategi. Dette innebærer betydelige endringer av selskapets kommersielle områder, samtidig som vi skal redusere kostnadene våre med 450 millioner kroner. 

Denne prosessen har dessverre også personalmessige konsekvenser. Men TINE har heldigvis, i samarbeid med tillitsvalgte, utviklet gode rutiner for å ta vare på medarbeidere i en omstillings-prosess. 

Men om 2017 har bydd på utfordringer, har TINE også tatt flere skritt framover på viktige områder. På bærekraft-området, som også har en helt sentral plass i TINEs strategi, gleder jeg meg over flere spennende tiltak. Det er nærliggende å trekke fram at vi i Vestfold har biler som kjører på biogass fra kumøkk levert av TINEs egne bønder – og flere vil det bli. Vi har kalt prosjektet #KUKRAFT™, og går utviklingen i den retningen både vi og flere fagmiljøer tror, vil dette tiltaket bli én av bærebjelkene i arbeidet med å få alle våre biler over på fornybart drivstoff innen 2025. På industrisiden jobbes det også godt med miljø. Vi reduserer svinn og gjør håndfaste grep for å redusere bruken av fossil energi. I dag er andelen fornybar energi på anleggene våre 85 prosent – og i 2023 skal all energien være 100 prosent fornybar.

“TINE skal på forbrukersiden jobbe målbevisst i samarbeid med myndighetene for å redusere matsvinn, utvikle sunne produkter og å hjelpe folk med å ta gode ernæringsvalg.”

På forbrukersiden jobbes det målbevisst  i samarbeid med myndighetene for å redusere matsvinn, utvikle sunne produkter og å hjelpe folk med å ta gode ernæringsvalg. 

Ute hos melkebonden skjer det også spennende ting. TINEs rådgivnings-apparat har vært med på å utvikle en klimakalkulator. Denne kan bonden bruke for å beregne sitt eget klima-gassutslipp og iverksette effektfulle tiltak for å redusere dette. Et godt miljøgrep og en håndfast innovasjon.

En mindre gledelig sak var Dagens Næringslivs oppslag vedrørende forhold rundt en av TINEs leverandørrelasjoner i perioden 2011–2015, som kan være i strid med norsk lov. Etter at TINE ble gjort oppmerksom på mulige kritikkverdige forhold, tok vi raskt kontakt med Økokrim, i tillegg til å iverksette egne undersøkelser. I skrivende stund kjenner vi ikke til hva konklusjonen av politietterforskningen blir, men det er bra at alle forhold rundt denne saken blir belyst. TINE skal ha et ryddig og transparent forhold til leverandørene våre – uten unntak.   

I 2017 har vi også sett at #Metoo-kampanjen har satt et etterlengtet søkelys på seksuell - og annen trakassering i arbeidslivet. Mange modige stemmer har løftet temaet opp på den politiske dagsorden, og jeg kan love at TINE også jobber kontinuerlig for at våre medarbeidere skal ha en trygg arbeidshverdag. Alle i TINE har  gjennomført eller skal gjennomføre kurs i våre etiske retningslinjer, hvor også trakassering er et tema. Samtidig skal ingen kjenne ubehag ved å si fra til en leder, en tillitsvalgt eller en god kollega, om de opplever eller er vitne til trakas-sering. Ansvaret for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø sitter vi med alle. 

Til slutt: Også i 2017 figurerte TINE i toppen på nasjonale omdømmemålinger. Det er en tillitserklæring fra forbrukere og samfunn. Men det er også en tillit vi skal forvalte med stor grad av ydmykhet. Når vi framover vil bevege oss raskere og med større kraft i innovasjonsarbeidet, skal vi fremdeles ta med oss det beste fra TINEs historie; engasjementet for miljø og dyrevelferd, for helse og ernæring – og for norske mattradisjoner. 2018 blir et nytt, spennende år.

Hanne.png?mtime=20180223122205#asset:982

HANNE REFSHOLT
Konsernsjef