Resultater

TINE Råvare

TINE Råvare har ansvaret for all håndtering av melk, fra gårdstank til noteringspunktet. Dette innebærer henting av melk hos melkeprodusentene, kvalitetskontroll og oppgjør for melken til produsent. Ansvaret innebærer også fakturering for levert melk til aktørene basert på fastsatt noteringspris.

TINE Råvare ble etablert 1. januar 2004 som en egen administrativt- og regnskapsmessig atskilt virksomhet i TINE SA. Bakgrunnen var en avtale inngått 19. desember 2003, mellom staten og TINE SA, om et klart økonomisk skille mellom råvarehåndteringen og den industrielle videreforedlingen i TINE SA.

TINE Råvare legger fram eget revidert årsregnskap med egen årsrapport som sendes Landbruksdirektoratet innen 1. juni hvert år. Dette for blant annet å kunne dokumentere at TINE overholder sine forpliktelser i henhold til avtalen. Revisjon av TINE Råvare utføres av samme revisjonsselskap som utfører revisjonen av årsregnskap og konsernregnskap for TINE SA.

De ulike inntekts-, kostnads- og balanseposter for TINE Råvare er samtidig inkludert i de respektive regnskaps- og balanseposter i selskapsregnskapet for TINE SA. Det er bare selve resultatelementet i TINE Råvare som elimineres fra resultatet i TINE SA. Over- eller underskudd i TINE Råvare avregnes mot produsent ved etterbetaling, eller ved overførsel til nytt regnskapsår slik at dette inngår i grunnlaget for fastsettelse av basisprisen det etterfølgende året.

TINE Råvare ivaretar alle aktiviteter relatert til håndteringen av melk som råvare fra melkeprodusentene og fram til melka er levert og fakturert de enkelte aktørene i markedsordningen for melk. Alle aktører, inkludert TINE som foredlingsindustri, kjøper rå melk til den gjeldende noteringspris på det tidspunktet melka leveres fra TINE Råvare. Dette rapporteres til og overvåkes av Landbruksdirektoratet.

For å kunne ivareta sine oppgaver kjøper TINE Råvare tjenester fra ulike funksjonsområder i TINE SA ut fra klart definerte tjenesteinstrukser. Det legges opp til regelmessige gjennomganger med tjenesteyterne for å tydeliggjøre TINE Råvares selvstendige og uavhengige rolle, og sikre at gjennomføringen skjer i henhold til vedtatte planer og mål. Det er for tiden etablert tjenesteinstrukser med følgende funksjonsområder: TINE Rådgiving og Medlemsservice, TINE Logistikk og TINE Økonomi & Finans. Instruksene bygger på et avtaleoppsett utarbeidet og kvalitetssikret av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og er godkjent av Landbruksdirektoratet. Alle endringer i tjenesteinstruksene skal godkjennes av konsernledelsen i TINE SA før de forelegges Landbruksdirektoratet.

I 2017 mottok TINE Råvare 1434 millioner liter (1460 millioner liter i 2016) ku- og geitemelk fordelt med 1414  millioner liter ku- og 20 millioner liter geitemelk. Av kumelka var 50 millioner liter økologisk (51 millioner liter i 2016). Anvendelsesgraden av økologisk melk var 57,9 % (57,4 % i 2016). Av det totale volum ku- og geitemelk ble 231 millioner liter (230 millioner liter i 2016) solgt til eksterne aktører. Tørrstoffinnholdet i melka ligger nesten likt med 2016.

Målprisen for melk fastsettes av partene i jordbruksoppgjøret og var for 1. halvår kr 5,38 per liter, mens den for 2. halvår økte med 3 øre til kr 5,41 per liter. TINE Råvare har oppnådd målprisen ved omsetning av melk til aktørene i begge avtalehalvårene.

TINEs ansvar som markedsregulator er organisatorisk tillagt TINE Råvare. Dette innebærer en jevnlig rapportering til Landbruksdirektoratet og Omsetningsrådet, samt løpende informasjon til aktørene om markedssituasjonen og markedsutsiktene for melk og melkeprodukter på TINEs nettsider. 


Informasjonsbrev finnes her